LIVE Sunday Mass in Tigrigna/Gheez at 12:00 PM ሥርዓት ቅዳሴ

Fr. Kiflemariam/ብኣባ ክፍለማርያም

ንቅዱስ ቁርባን ብሃረርታ ንምቓባል ዝግበር ጸሎት

ኦ ኢየሱስ፡ ኣብዚ ዝለዓለ ምሥጢረ ቕዱስ ቁርባን ከምዘሎኻ አእምን፡ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ንዓኻ አምልኽን አፍቅርን፡ ኣብ ነፍሰይ ክቕበለካ ብርቱዕ ድሌትን ሀረርታን አሎኒ፡ ግን አብዚ አዝዩ ፅንኩር እዋናት ጎይታየ ንዓኻ ኣብ ምሥጢረ ቅዱስ ቁርባንካ ንዘሎ ክቡር ሥጋካን ደምካን ክቕበል እኮ እንተዘየከአልኩ፡ ነዓ ብመንፈሳዊ መንገዲ አብ ውሽጢ ልበይን አብ ነፍሰይን እቶ፡ ኦጎይታ አብ መንበረታቦት ከምዘሎካ አሚነ አብ ልበይ የንብረካን ምሳኻ ብምልአት አሓብርን ሓደ እኸውንን አለኹ: ኦ ጎይታየ ጨርሽካ ካበይ አይትፈለ፡ ርድኣኒ ሓግዘኒ ኣጽንዓኒ፡ ሕጂን ወትሩን ንዘለዓለም ዓለምን። ኣሜን።

An Act of Spiritual Communion

My Jesus, I believe that You are present in the Most Holy Sacrament. I love You above all things, and I desire to receive You into my soul. Since I cannot at this moment receive You sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace You as if You were already there and unite myself wholly to You. Never permit me to be separated from You. Amen.

መጀመርያ ቅዱስ ቁርባን ኣብ 2021

ኣብዚ ዓመትዚ 2021 መጀመርያ ቅዱስ ቁርባን ዝገብሩ ካብ 7 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድምኦም ሕጻናት ዘለውኹም ወለዲ/ሞግዚት፥ ኣብ መስመር ሓበሬታና ዝርከብ ፎርም ብምጥቃም ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ክተመግብዎም ብትሕትና ነዘኻኽር። ትምህርተ ክርስቶስ ብከመይን መዓስን ከም ዝወሃብ ድሕሪ ሓጺግዜ ዝርዝር ሓበሬታ ክንገረና እዩ። ንመመዝገቢ ፎርም ኣብዚ ጽሑፍዚ ጽቐጡ

First Holy Communion in 2021

Parents/Guardians of children aged 7+ who will be receiving their First Holy Communion in 2021, please be reminded to register them using our online form. Click here for the registration form.

መስዋእቲ ቅዳሴታት እነዕርገሉን ካልእ መደባትን ብቀጥታ ብመስመር ኢንተርነት ዝመሓላለፍ ምዃኑ ነዘኻኽር። ስጋብ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝወጽእ ፡ ሥርዓት ኣምልኾና በዚ መገዲ'ዚ ውን ይቕጽልብኣካል (ተርታ ናይ ትቕመጥሉ ቦታ እንተ ኾይኑ) ወይ ኣብዚ ገጽ እዚ ወይ ኣብ Facebook ወይ ድማ ኣብ Youtube ንተሳትፎኹም (subscription) ብትሕትና ንሓትት። መዓልትታትን ሰዓታትን ክንገረና እዩ። ኣብ ነዚ ገጽ'ዚ ብቐጻሊ ተኸታተሉ።

Holy Masses and other programs in Tigrigna - Gheez are celebrated LIVE via online. We will continue our worship in this way until further notice. We kindly ask you to join us  in  person (if you live in specified area for the day) or on this page, YouTube or Facebook. Dates and time are to be arranged. Please subscribe to our Youtube channel and check this site regularly.

ሓበሬታ መደባት ቅዳሴ

1. ንዝተወሰነ ግዜ፡ ቅዳሴን ካልእ መደባትን ቤተ ክርስትያንና ንምእመናን ዕጽው እዩ። ንኹሉ መደባት ብመስመር ሓበረታ ጥራሕ ንከታተል።
2. ቤተ ክርስትያን ነቶም ብሰንኪ ምዕጻውን፡ ጥዕናን ምስኣንን፣ ዕድመን፣ መጺእና ክንሳተፍ ዘይካኣልና ፍቓድ(ፍታሕ) ሂባትና ኣላ።
ቤተ ክርስትያን ክኽፈት እንተ ተፈቒዱ፡ ንዝወሃበና ሓበረታት ንከታተል፡ ንቤተክርስትያን ክንመጽእ እንተ መዲብና: ኩላትና ኣባላት ስድራ ናይ ጥዕና ጸገም ከም ዘይብልና ወይ ዝኾነ ምልክት ናይ ሕማም ብፍላይ ከኣ ናይ ሰዓል፣ ረስኒ፣ ሸውሃት ምዕጻው፣ ሕጽረት ትናፋስ፣ ሓማም ርእሲ፣ ናይ ኣፍንጫ ጸረርታ፣ ናይ ጎረሮ ምሕርሓር እንተ ተሰሚዑና፣ ናብ ቤተክርስትያን ኣይንምጻእ። ንሓኪምና ደዊልና ነዘራርቦ።
ኣብ ቤተ ክርስትያን ምስ በጻሕና ዘድሊ ጥንቃቐ
1. ካብ ካልእ ሰብ ኣብ መንገዲ ኮነ ኣብ ናይ መኪና ፓርኪን ቅሩብ ርሕቕ ንበል።
2. ብግዲ ኣፍንጫና ብማስክ ወይ ጨርቂ ጌርና ካብ መኪናና ውርድ ምስ በልና ወይ ናብ ቤተክርስትያን ምስ ቀረብና ንሽፍኖ።
3. ብኣብ ጎደና ሰይንት ክሌር ዘሎ ማዕጾ ጥርሕ ኢና ናብ ቤተክርስትያን ክንኣቱ እንኽእል።
4. ቤተክርስትያን እትው ክንብል ከለና ናይ ኢድ መንጽሂ ወይ ሰኒታይዘር ኣሎ ብዝተኻእለና መጠን ንጠቐመሉ።
5. ዝተወሰነ ኮፍ መበሊ ጥራሕ ክንጥቀም ስለ ዘለና፣ ብኣገልገልቲ ቤተክርስትያን ዝወሃበና ሓበሬታ ክንሰምዕን ንሶም ኣብ ዝሓበሩና ቦታ ጥራሕ ኮፍ ክንብል ከም ዘለና ብትሕትና ንሓትት። ኣብ ሓንቲ ጣውላ ብሓንሳብ ኮፍ እንብል ኣብ ሓደ ገዛ ብሓንሳብ ምስዝነብሩ ጥራሕ ኢና። ብውሕዱ ካብ ምሳና ዘይነብር ሰብ ከምቲ መምርሒ ዝእዝዘና  6 ጫማ ወይ ኣስታት 2 ሜትሮ ክንርሕቕ ይግብኣና።
6. መባኣና ኣብ ድሕሪት ቦታ ተመዲቡሉ ስለ ዘሎ ኣብኡ ርሕቐትና ሓሊና ከነውዽቕ ንኽእል።
7. ኣብዚ ግዜ እዚ ብሰንኪ ሕማም ኮርና ዝኾነ መጽሔት ይኹን ካልእ ዝኾነ ዝንበብ ክዕደል ከም ዘይከኣል ንሕብር።ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ዝንበብ ኣብ ዌብ ሳይት ክንልጥፈልኩም ኢና።
8. ሰላም ምብህሃል ወይ ምስዕዓም እንተ ዘይ ኣዘውተርና ይምረጽ፣ ሰብ ሰላም ክንብል ድንን ኢልና ወይ ኢድና ኣብ ኣፍ ልባና ጌርና ሰላም ክንብል ንኽእል ኢና።
9. ክቡር ቆምስና ኣባ ክፍለማርያም ብዛዓባ ከመይ ኢልና ክንቆርብ ከም ዘለናን ክሕብሩና ኢዮም።
10. ንሕጻናት ዝተዳለወ መደብ የብልናን።
11. ቅድሚ ናብ ቤተ ክርስትያን ምምጻእኩም ዓይኒ ምድሪ ተጠቒምኩም ምጽኡ። ናይ ቤተ ክርትስያን ዓይኒ ምድሪ ንህጹጽ ነገራት ጥራሕ ኢዩ ክንጥቀመሉ እንኽእል።

For more information regarding COVID-19, please [click here] to check the website of the archdiocese of Toronto

For notifications of LIVE streaming Masses in Gheez/Tigrigna or other programs, subscribe and follow us on our YouTube channel and our Facebook page (click on the link icons below this text at the right or left images) and Share them with your families and friends.

ቤት ትምህርቲ ትግርኛ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ (2020/2021) ብናይ ርሑቕ ትምህርቲ ይካየድ ኣሎ። ናይ ሎምዘበን ምዝገባ ተዓጽዩ እዩ። ምዝገባ ናይ ዝመጽእ ዓመት 2021/2022 ንኩሎም ሓደስትን ነባራትን ተማሃሮ ኣብ መስመር ሓበረታ (Online registration - Toronto Catholic District School Board (TCDSB)) ንክትምዝገቡ ግንቦት 2021 ክኽፈት ምዃኑን በዚ መስርሕዚ ጥራሕ ምዃኑ ንሕብር
International Languages - Tigrigna program is running virtual classes in the School year of 2020/2021. Registration for this year is closed. We welcome all new and returning students for 2021/2022 school year. Registration will be opened in May 2021. The only acceptable way of registration is through online method.
For online registration please go to  the TCDSB website.  [click here >> www.tcdsb.org/ILRegistration].  For additional information, visit www.tigrigna.ca.

+ In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
You expired, Jesus, but the source of life gushed forth for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O Fount of Life, unfathomable Divine Mercy, envelop the whole world and empty Yourself out upon us.
“O Blood and Water, which gushed forth from the Heart of Jesus as a fount of mercy for us, I trust in You!”  Repeat X3
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil, Amen.
Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death, Amen.
I believe in God, the Father almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried; He descended into hell; on the third day He rose again from the dead; He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father almighty; from there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.
{Eternal Father, I offer you the Body and Blood, Soul and Divinity of Your Dearly Beloved Son, Our Lord, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. 
[For the sake of His sorrowful Passion, have mercy on us and on the whole world.] Repeat X10}
Repeat X5
"Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world".
 
Repeat X3
Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion — inexhaustible, look kindly upon us and increase Your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to Your holy will, which is Love and Mercy itself.
+ In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

+ ብስም ኣብን ወልደን መንፈስ ቅዱሰን ሓደ ኣምላክ ኣሜን።

ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነበር . . .
ሰላም ንዓኪ ኦ ማርያም . . .
ጸሎት ሃይማኖት ሓዋርያት ዝደረሱዎ . . .

ኣርእስቲ ጸሎት ታስዕቲ ከም ኣድላይነቱ ኣብዚ ያኣቱ

{"ኦ ዘለዓለማዊ ኣቦ ምእንቲ ሕድገት ሓጢያትናን ናይ መላእ ዓለምን፡ ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ፡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶሰን ስጋን ደምን፡ ነፍሰን መለኮትን አቕርበልካ ኣለኹ" 

["ምእንቲ ስቃይ ዝመልኦ ሕማማቱ፡ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና"X10 ይድገም} X5 ይድገም

"ቅዱስ እግዚኣብሔር
  ቅዱስ ሓያል
  ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት
  ንዓናን ንመላእ ዓለመን መሓረና" X3 ይድገም

ሊጣንያ መለኮታዊ ምሕረት ደጊምና ንዛዝም ፡፡
ኦ ጎይታ……………………………… መሓረና
ኦ ክርስቶስ……………………………መሓረና
ኦ ጎይታ…………………………………መሓረና
ኦ ክርስቶስ…………………………ስምዓና
ኦ ክርስቶስ…………………………ጽን በለና
ኦ ሰማያዊ ኣብ ኣምላኽ…………………መሓረና
ኦ መድሓኔ ዓለም ወልደ ኣምላኽ…………መሓረና
ኦ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ……………መሓረና
ኦ ቅድስት ስላሴ ሓደ ኣምላኽ…………መሓረና
ኦ ካብ ከርሲ ኣብ እትፍልፍል ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ……ኣባኻ ንእመን
ኦ  ዘይትብጻሕ ምስጢር ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ናይ መለኮት ዝለዓለ መግለጺ ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ካብ ምስጢረ ስላሴ እትፍልፍል ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ብኣእምሮ ሰብን መላኣክትን ዘይትምርመር ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ናብ ኩሉ ሕይወትን ታሕጓስን ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ናይ ኩሉ መንክራት ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ንመላእ ፍጥረታት ዓለም እትጭብጥ ምሕረት ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ብስጉው ቃል ኣብ ዓለም ዝመጻእካ ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ካብ ርሑው ቁስሊ ልቢ ኢየሱስ ዝወሓዝካ ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ምእንታና ብፍላይ ከኣ ንሓጢኣተናታት ኣብ ልቢ ኢየሱስ ዝተዓቆርካ ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ንቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝመስረትካ ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ንምስጢረ ጥምቀት ዝሰራዕካ ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ብጎይታና ኢየሱስ ገቢርካ እተጽድቀና ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ኣብ ኩሉ ሕይወትና እተሰንየና ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ብፍላይ ኣብ ሰዓት ሞትና እትሓቁፈና ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ዘይትመውት ሕይወት እትህበና ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ካብ ሓዊ ገሃነመ እሳት እትስውረና ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ብመላእኽቲ እትድነቕ፡ ብቅዱሳን ከኣ ዘይትጭበጥ ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ኣብ ኩለን መለኮታውያን ምስጢራት እትነበር  ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ኣብ ኩሉ ውርደትና እተናግፈና ምንጪ ምሕረት ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ናይ ታሕጓስና ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ካብ ኢምንት ናብ ህላዌ ዝጸዋዕካና ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ንዘሎን ንዝመጽእን እትሽልም ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ንኩልና ናባካ ዘስጠምካና ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ንኩሉ ተስፋ ዝቆረጸ ልቢ እተጸናንዕ ተፈታዊ ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ መዕረፊ ኣልባብን ሰላምን ድንጉጻትን ዝኾንካ ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ እትህብ ምሕረት ኣምላኽ………ኣባኻ ንእመን
ኦ ሓጢኣት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ___ ይቕረ በለልና
ኦ ሓጢኣት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሐር ___ስምዓና
ኦ ሓጢኣት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ___መሓረና

ንጸሊ: ኦ ምሕረትካ ደረት ዘይብሉ፡ መዝገብ ርሕራሔኻ ዘይውዳእ ዘልዓለማዊ ኣምላኽ፡ ኣብቲ ጽንኩር እዋናት ክንዲ ትብዓት ምስኣንን፡ ተስፋ ምቁራጸንብዓቢ እምነት ኣብ ትሕቲ ፍቅርን ምሕረትን ዝኮነት ቅድስቲ ፍቃድካ መታን ክንሓድር፡ ቆላሕታ ሕያውነትካ ኣባና ምለስ፡ ምሕረትካ'ውን ኣብዝሓልና ኢካ፡፡ ኣሜን፡፡

ቀስተ ጸሎት ናይ ምሕረት ሰዓት (3፡ 00 ድ' ቀ)

“ኦ ከም ምንጪ ምሕረት እንካብ ልቢ ኢየሱስ ዝፈልፈልካልና ደምን ማይን ኣባኻ እእመን ኣለኩ፡፡” 3X ይድገም

+ ብስም ኣብን ወልደን መንፈስ ቅዱሰን ሓደ ኣምላክ ኣሜን።

ነዛ ጸሎት መቁጸርያ ዚደግማ ነፍሳት ብሕይወተን ብፍላይ ካኣ ኣብ ሰዓት ሞተን ብምሕረትይ ክሕቖፋ እያተን፡፡ (ዜ'ሕ 754) 

Our Facebook Pages – ቁምስና ኪዳነምሕረት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሥርዓት ግዕዝ ፡ ቶሮንቶ/ ቤት ትምህርቲ ትግርኛ

Sign Up

Join our mailing list in order to receive information regarding our chaplaincy and other issues relevant to our community [Join Us].
ኣድላዪን በብግዚኡ ዝዝጋሕ ኣገዳሲ ንቤተክርስትያንናን ንሕብረተሰብናን ዝምልከት ዝዝርጋሕ ሓበሬታት ንምቅባል፥ ኣብዚ [ተጸምበሩና]፡፡