For notifications of LIVE Masses in Gheez - Tigrigna and other programs, subscribe or follow us on our YouTube channel or our Facebook page (click on the link icons below) and Share them with your families and friends.

ሓበሬታ መደባት ቅዳሴ

ዝኸበርኩም ምእመናን ቤተክርስትያን ኣድላይ ጥንቐታት ጌርና ብውሑዳት ሰባት ዘሳትፍ ቅዳሴ ክንገብር ኣፍቀኢዳትልና ኣላ እግዚኣብሔር ይመስገን። ደበና ናይዚ ሕማም  ብምላእ ስለ ዘይተቐንጠጠ ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋን፣ናይ ጥዕና ጸገም ዘለናን፣ሕጻናት ዘለዉናን እንተ ዘይመጻእና ይመረጽ።
ምስ ቤት ምኽሪ መእመናን ብምርድዳእ በብኸባቢና በብተራ ሰንበት ሰንበት ቅዳሴ ጥንቅቕ ኢልና ክንሳተፍ ሪጋ ኣውጺእና ኣለና።
ንዝመጽእ ሰንበት ዕለት 07/12/2020 ሰዓት 12:00 ድ.ቀ. መእመናን ኣብ ከባቢ North York - East and West Jane ንነብር ጥራሕ ክንሳተፍ ኣብ ውሳኔ በጺሕና ኣለና።
ኣብዚ ንኹላትና ክትንጽር ዘለዋ ዝተዋህበና ቁጽሪ ውሱን ስለ ዝኾነ፣ ዓቕን እንተ መሊኡ ካብ ኣፍደገ ቤተክርስትያን ክንምለስ ንኽእል ኢና። ምእንቲ ጥዕናናን ጥዕና ኣሕዋትናን በቲ መምርሒ ናይ ቤትክርስትያን ማለት ውስኑ ቁጽሪ ጥራሕ ኢዮም ኣብ ቅዳሴ ዝሳተፉ። ከምቲ ጀሚርናዮ ዘለና ቅዳሴ ኦንላይን ወይ ብኢንተርነት ክንቅጽሎ ኢና።
ሓበሬታ
 1. ቤተ ክርስትያን መጺእና ብሕት ኢልና ክንጽሊ ንኽእል ኢና።
 2. ሰንበት ዕለት 21/06/2020 ሰዓት 12:00 ድ.ቀ. ናይ ሰንበት ሰንበት ቅድሴና ክንጅምር ኢና
 3. ቤተ ክርስትያን ነቶም ብሰንኪ ጥዕናን ዕድመን መጺእና ክንሳለም ዘይካኣልና ፍቓድ(ፍታሕ) ሂባትና ኣላ።
 4. ኣብ ግዜኡ ታራና ኣኺሉ፣ ንቤተክርስትያን ክንመጽእ እንተ መዲብና፣ኩላትና ኣባላት ስድራ ናይ ጥዕና ጸገም ከም ዘይብልና ወይ ዝኾነ ምልክት ናይ ሕማም ብፍላይ ከኣ ናይ ሰዓል፣ረስኒ፣ሸውሃት ምዕጻው፣ሕጽረት ትናፋስ፣ሓማም ርእሲ፣ ናይ ኣፍንጫ ጸረርታ፣ናይ ጎረሮ ምሕርሓር እንተ ተሰሚዑና፣ ናብ ቤተክርስትያን ኣይንምጻእ። ንሓኪምና ደዊልና ነዘራርቦ።
ኣብ ቤተ ክርስትያን ምስ በጻሕና ዘድሊ ጥንቃቐ
 1. ካብ ካልእ ሰብ ኣብ መንገዲ ኮነ ኣብ ናይ መኪና ፓርኪን ቅሩብ ርሕቕ ንበል።
 2. ብዝተኻእለ መጠን ኣፍንጫና ብማስክ ወይ ጨርቂ ጌርና ካብ መኪናና ውርድ ምስ በልና ወይ ናብ ቤተክርስትያን ምስ ቀረብና ንሽፍኖ።
 3. ብኣብ ጎደና ሰንት ክለይር ዘሎ ማዕጾ ጥርሕ ኢና ናብ ቤተክርስትያን ክንኣቱ እንኽእል።
 4. ቤተክርስትያን እትው ክንብል ኮለና ናይ ኢድ መንጽሂ ወይ ሰኒታይዘር ኣሎ ብዝተኻእለና መጠን ንጠቐመሉ።
 5. ዝተወሰነ ኮፍ መበሊ ጥራሕ ክንጥቀም ስለ ዘለና፣ብኣገልገልቲ ቤተክርስትያን ዝወሃበና ሓበሬታ ክንሰምዕን ንሶም ኣብ ዝሓበሩና ቦታ ጥራሕ ኮፍ ክንብል ከም ዘለና ብትሕትና ንሓትት። ኣብ ሓንቲ ጣውላ ብሓንሳብ ኮፍ እንብል ኣብ ሓደ ገዛ ብሓንሳብ ንነብር ጥራሕ ኢና። ብውሕዱ ካብ ምሳና ዘይነብር ሰብ ከምቲ መምርሒ ዝእዝዘና  6 ፊት ወይ ኣስታት 2 ሜትሮ ክንርሕቕ ይግብኣና።
 6. መባኣና ኣብ ድሕሪት ቦታ ተመዲቡሉ ስለ ዘሎ ኣብኡ ርሕቐትና ሓሊና ከነውዽቕ ንኽእል።
 7. ኣብዚ ግዜ እዚ ብሰንኪ ሓማም ኮርና ዝኾነ መጽሔት ይኹን ካልእ ዝኾነ ዝንበብ ክዕደል ከም ዘይከኣል ንሕብር።ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ዝንበብ ኣብ ዌብ ሳይት ክንልጥፈልኩም ኢና።
 8. ሰላም ምብህሃል ወይ ምስዕዓም እንተ ዘይ ኣዘውተርና ይምረጽ፣ ሰብ ሰላም ክንብል ድንን ኢልና ወይ ኢድና ኣብ ኣፍ ልባና ጌርና ሰላም ክንብል ንኽእል ኢና።
 9. ክቡር ቆምስና ኣባ ክፍለማርያም ብዛዓባ ከመይ ኢልና ክንቆርብ ከም ዘለናን ክሕብሩና ኢዮም።
 10. ንሕጻናት ዝተዳለወ መደብ የብልናን።
 11. ቅድሚ ናብ ቤተ ክርስትያን ምምጻእኩም ዓይኒ ምድሪ ተጠቒምኩም ምጽኡ። ናይ ቤተ ክርትስያን ዓይኒ ምድሪ ንህጹጽ ነገራት ጥራሕ ኢዩ ክንጥቀመሉ እንኽእል።

መስዋእቲ ቅዳሴታት እነዕርገሉን ካልእ መደባትን ብቀጥታ ብመስመር ኢንተርነት ዝመሓላለፍ ምዃኑ ነዘኻኽር። ስጋብ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝወጽእ ፡ ሥርዓት ኣምልኾና በዚ መገዲ'ዚ ውን ይቕጽልብኣካል (ተርታ ናይ ትቕመጥሉ ቦታ እንተ ኾይኑ) ወይ ኣብዚ ገጽ እዚ ወይ ኣብ Facebook ወይ ድማ ኣብ Youtube ንተሳትፎኹም (subscription) ብትሕትና ንሓትት። መዓልትታትን ሰዓታትን ክንገረና እዩ። ኣብ ነዚ ገጽ'ዚ ብቐጻሊ ተኸታተሉ።

Holy Masses and other programs in Tigrigna - Gheez are celebrated LIVE via online. We will continue our worship in this way until further notice. We kindly ask you to join us  in  person (if you live in specified area for the day) or on this page, YouTube or Facebook. Dates and time are to be arranged. Please subscribe to our Youtube channel and check this site regularly.

ቤት ትምህርቲ ትግርኛ ኣብ ናይ 2019/2020 ክረምቲ ዕረፍቲ ይርከብ። ድሕሪ ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ ዕለት 3 ጥቅምቲ፡ 2020 ክኽፈት መደብ ተገይርሉ ኣሎ። ኩሎም ተማሃሮ (ነባራትን ሓደስትን) ኣብ መስመር ሓበረታ (TCDSB website) ንመምሃሪ 2020/2021 ሕጂ ክምዝገቡ ግድን እዩ።
We are in 2019/2020 summer's break. After the Summer break Tigrigna School is scheduled to start on October 3rd 2020. For 2020/2021, all students (returning and new) must be register now. On line registratio through the TCDSB website.
www.tcdsb.org/ILRegistration

ሰንበት ዘክረምት ሰነ 28 ፡ 2012 ዓ.ም.ግ (05/07/2020)

“ንቃል አምላኽ ሰሚዕካ ምኽአል”

መዝሙር:ዘክረምት፡ ደምፀ እገሪሁ ለዝናም. . . . . . “ዝናም የድምጽ እሞ እንክዘንም ጥሙያት ይጸግቡ፥ ድኻታት ይሕጎሱ. . . ሰንበት ንዕረፍቲ ሰርዓ ዝናም ድምጹ የስምዕ”
ንባባት፡  1ቆሮ 15፡33-51፥ ያዕ. 5፡16-ፍ፥ ግ.ሓ. 27፡11-21፥ ሉቃ 8፡1-22
ምስባክ፡ ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና ወያስተዴሉ ክረምተ ለምድር፥ ዘያበቍል ሣዕረ ውስተ   አድባር። “ ንሰማይ ብደመና የጎልብቦ፥ ንምድሪ ዝናም የሰናድወላ፥ አብ ጎቦታት ሣዕሪ የብቁል”። መዝ. 147፡8
ናይ ኩሉ ምንጪ አምላኽ እዩ፥ ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ አምላኽ ንአና ንደቂ ሰብ ክጠቅም አብ ዝተፈላለየ እዋናት ከከም አድላይነቱ ይህበና። ኩሉ ዝተዋህበና ክነፍሪ ከምቲ አምላኽ ዝደልዮ ክንጥቀም እዩ ስለዚ ንኹሉ ዝሀበ አምላኽ ክነመስግኖ ይግብአና። ማይ ሓደ ካብቲ ቀንዲ አብ ሕይወት ወዲ ሰብ ጠቓሚ እዩ፥ ሰውነትና ዝበዝሐ ትሕዝትኡ ማይ እዩ፥ ማይ ድሕሪ ዘየለ ሕይወት የለን፥ አብ ጸማኢ ቦታ ዘለዉ ናይ ማይ ጥቕሚ ልዕሊ ኩሉ ይርድእዎ። አብ እምነትና ማይ ናይ ምንጻሕ ምልክት እዩ፥ አብ ጥምቀት፥ አብ ዝተፈላለየ እዋን ብማይ ጸሎት ነገራት ነንጽሕ፥ አብ ቅዳሴ አብ ወይኒ ማይ ንሕውስ፥ ካህን ናይ ምንጻሕ ምልክት ብማይ ይሕጸብ፥ ስለዚ ማይ ፍሉይ እዩ። ጊዜ ክረምቲ እምብአር ነዚን ካልእን ቀንዲ ነገራት አብ ሕይወት ወዲሰብ ዝሓዘ እዩ።
ካብ 25 ሰነ ክሳብ ቂርቆስ 19 ሓምለ ዘሎ መዝሙር ዘዘርእ፥ ዘደመና፥ ዘጊሜ ክረምት ተባሂሉ ይስመ እዚ ኸአ መምስቲ ጊዚኡ ክሰማማዕ እሞ አብኡ ተመስሪትና መንፈሳዊ ጥቕሚ ክንረኽበሉ ንማለት እዩ። ናይ ሎሚ ሰንበት “ዘክረምት” ይብሃል።
ክረምቲ ሓደ ካብቲ ፍሉይ ክፍለ ዓመት ንደቂ ሰባት ፍሉይ ጥቕምን ምስ መንፈሳዊ ሕይወቶም አዛሚዶም ትርጉም ክህብዎ ዝሕግዝ ፍሉይ ጊዜ እዩ። ክረምቲ ኩሉ ፍጡር ሰብ እንስሳ አታኽልቲ ሳዕሪ መሮር ኮታስ ኩሉ ዝሕደሰሉ ወቕቲ እዩ። ሓዲስ ተኽሊ ዝበቑለሉ እንስሳ ብአየት ዓቢረን ክሰብሓሉ ዝጅምራሉ መረት ሓጋይ ነሩ ቆጽላይ መሲሉ ንኽትርእዮ ደስ ዘብለካ ዝኾነሉ ወድሰብ ምሉእ ተስፋ ረኺቡ ዝዘርኣሉ እዋን ስለ ዝኾነ ናይ ተስፋ ጊዜ እዩ። ዳርጋ ኩሉ ፍጡር ዝሕጎሰሉ እዋን እዩ። ደቂሰብ ምሉእ እምነት አብ አምላኽ ዝገብሩሉ ጊዜ እዩ። ንኹሉ አብ ኢድ አምላኽ የንብርዎ። ዝናም እንተ ደንጎየ አደታት አቦታት ይምህለሉ እንተ በርትዐ እውን አብ አምላኽ ይምህለሉ ንቆልዑት ከይተረፈ ተማህለሉ አምላኽ ዓቕምና ክህበና እናበልና እንልምነሉ ጊዜ እዩ። ነዚ አብ አምላኽ ቀሪብና እንልምነሉ ጊዜ ክንጥቀመሉ እሞ ንኣኡ ዘሓጉስ ተግባር ክህልወና ክንጽዕር ክነስተንትን። . . .
[ምሉእ ትሕዝቶ ንባብ/ንስማዕ]
ብኣባ ንጉሠ ፍሥሓ

ክሳብ ኮረና ደው ዝብል እንታይ ንግበር?

ዳርጋ መላእ ዓለም ኣብ ውግእ ኣንጻር ኮረና ኢያ ተሸሚማ ዘላ ክበሃል ይከኣል። እዚ ውግእ እዚ ግና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረን፡ ኣብዚ እዋን እዚ’ውን ኣብ ገለ ከባቢታት ዓለም ዘሎን ውግእ፡ ኣንጻር ከማኻ ብኣርኣያ ስላሴ ዝተፈጥረ ክቡር ወዲ ሰብ ዝግበር፡ ስምዒት ሰባት ኣለዓዒልካን ኣረሳሲንካን፡ ክተት፡ ሎሚ ዘይከተተ-ብደዉ ከም ዝሞተ፡ ኩሉ ሰብናን ንዋትናን ናብ ዓውደ ኩናት ይበገስ፡ ኢልካ ዘራፍ ዘራፍ እንዳ በልካ፡ ህዝቢ ምስ ህዝቢ፡ ሃገር ምስ ሃገር፡ ህዝቢ ንምትህኑኻትን ንምጭፍጫፍን፡ ስልጣንካ ንምስፍሕፋሕ ዝግበር ውግእ  ኣይኮነን። . . .
[ምሉእ ትሕዝቶ]
ብሚኪኤል ኤልያስ

ብኸመይ ኮረና ቫይረስ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናትን ሆስፒታላትን ደቡብ ኮርያ ከም ዝተላብዓ

ብኸመይ ጀሚሩ

መጀመርታ እዚ ቫይረስ ተራእዩ ምስ ተባህለ: ኩሉ ሰብ ከም ንቻይና ጥራሕ ዝምለከት ሕማም ጠሚቱ ኢዱ ኣጣሚሩ ኢዩ ዝዕዘብ ኔሩ። ምንም’ ኳ እዚ ሕማም ኣብ ዉሃን ዝተባህለት ሓንቲ ከተማ ናይ ቻይና: ኣብ ዕዳጋ እንስሳታት ዓሳን ጨራሩን ይጀምር እምበር: እንሆ ንዓለምና ኣብ ኣስጋኢ ዝኾነ ኩነታት ሸሚምዋ ይረከብ ኣሎ። ሰበ ስልጣን ዓለምና ዝሕዝዎን ዝጭብጥዎን ጠፊእዎም . . .
[ምሉእ ትሕዝቶ]
ብሚኪኤል ኤልያስ

Berhan Toronto - ብርሃን ቶሮንቶ

Quarterly buletin of the chaplaincy - ርብዒ ዓመታዊት መጽሔት ቁምስና፡

Copies from the past
ሕሉፍ ሕታማት

2010 Sep
2011 Jan Feb Apr Sep
2012 Feb Apr Aug
2013 Feb Apr Sep
2014 Feb Apr Sep
2015 Apr July Oct
2016 July Nov
2017 Jan Apr July
2018 May

ብሓልዮት መንፈሳዊ ኣእምሮ ዝሰናዶ መደብ፡


"ስርዓተ ኣምልኾ"

ብኣባ ዮናስ "ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተለወጠት ሕይወት"

ብኣባ ተስፋልደት ተኪኤ
ኣስተምህሮን ኣስተንትኖን  | ብኃው ምስግና ጊላዝጊ

ኩሉ ንሰናይና እዩ

መንእሰይን ቃል ኣምላኽን

መንፈሳውን ምኒኑን

ኣቡነ ኣብርሃ ፍራንሷ ካቶሊካዊ ማእከል ትምህርተ መለኮት

Abune Abraha Francois Centre of Catholic Theology
 www.eritreancatholic.com 

ኩሉኹም ግዱሳት መእመናን ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ መርበብ ዝወሃብ ትምህርቲ ክትምዝገቡ ትኽእሉ።

All interested individuals can register for e-learning courses in Tigrigna.

Sign Up

Join our mailing list in order to receive information regarding our chaplaincy and other issues relevant to our community [Join Us].
ኣድላዪን በብግዚኡ ዝዝጋሕ ኣገዳሲ ንቤተክርስትያንናን ንሕብረተሰብናን ዝምልከት ዝዝርጋሕ ሓበሬታት ንምቅባል፥ ኣብዚ [ተጸምበሩና]፡፡