መጋቢት 2018

መደብ ቤተክርስትያን

4 ቅዳሴ ብእንግሊዘኛ፥
7 (ረቡዕ) ፍኖተ መስቀል ሰዓት 6፡00 ምሸት
11 ምቕያር ሰዓት (ሓደ ሰዓት ንቕድሚት)
14 (ረቡዕ) ፍኖተ መስቀል ሰዓት 6፡00 ምሸት
21 (ረቡዕ) ፍኖተ መስቀል ሰዓት 6፡00 ምሸት
25 ብመንእሰያት ዝምራሕ ፍኖተ መስቀል ድሕሪ ቅዳሴ
28 (ረቡዕ) ፍኖተ መስቀል ሰዓት 6፡00 ምሸት

March 2018

Chaplaincy Program/Notice

4 Mass in English
7 (Wed) Stations of the Cross 6:00 PM
11 Daylight Saving Time starts (one hour ahead)
21 (Wed) Stations of the Cross 6:00 PM
25 Youth – Led Stations of the Cross: after Mass
28 (Wed) Stations of the Cross 6:00 PM

ሰንበት ዘገብር ኄር መጋቢት 9 2010 ዓ.ም (3/18/2018)

“ንኢየሱስ ክንርኢ ንደሊ አሎና”።

መዝሙር፡ “መኑ ውእቱ ግብር ኄር ወምእመን ዘይረክቦ እግዚኡ በምግባረ ሠናይ....“።
“መን እዩ እቲ ሕያዋይን እሙንን አገልጋሊ ንጎይትኡ ጽቡቅ ክገብር ዝጸንሖ እሞ ጎይትኡ አብ ልዕሊ ኵሉ ገንዘቡ ዝሸሞ እንደገና ከአ ሕያዋይን እሙንን አገልጋሊ ብሒደት ተአሚናካ ኢኻ እሞ አብ ብዙኅ ክሸመካ እየ፥ ናብ ታሕጓስ ጎይታኻ እቶ”።
ንባባት፡ ጢሞ 2፡6-16፥ 1ጴጥ 5፡1-12፥ ግ.ሓ.16፡1-19፥ ዮሓ 12፡20-33
ስብከት፡ “ከመ እንግር ፈቃደከ መከርኩ አምላኪየ፥ ወሕግከኒ በማከለ ከርስየ ዜኖኩ ጽድቀከ በማሕበር ዐቢይ”።
“አምላኽይ ፍቓድካ ንምግባር ባህጊ አሎኒ፥ሕግኻ እውን አብ ውሽጢ ልበይ እዩ፥ጽድቅኻ አብ ጉባኤ አብሰርኩ” መዝ. 40፡8።
ሰንበት ዘገብር ኄር አብ ቅድሚ አምላኽ እሙናት ኮይንና ነቲ ዝተዋህበና ጸጋ ክነፍርየሉ ከምኡ በቲ ዝተዋህበና ጸጋ ንአምላኽን ሰብን ክነገልግል ከም ዘሎና ዘዘኻኽር እዩ። መጠን አብ ሶሙን ሕማማት ዝቐረብናሉ መጠኑ ምቅርራብና ብዝያዳ ክነስተውዕለሉ ነቲ አምላኽ ዘርአየና ፍቕርን ምሕረትን ርኢና ክንክእል። ዓቢ ውራይ ይአትወና አሎ ሕይወትና ከመሎ? ንመገዲ ጽድቂ ተተሓሒዝናዮ ዘሎና? ጾምና ከመሎ? ብዝተዋህበና ጸጋ ከም ዝድለ ነፍሪ ዘሎና? ምስ ሓውናን ሓፍትናን ዘሎና ርክብ ከመሎ እናበልና እዝን ካልእን ክንሓትት ይግብአና። ጾምና አብ ምውዳእ ገጹ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ምስጢረ ትንሣኤ ከነብዕል ንቀራረብ አሎና። ብኻልእ አዘራርባ ካብ ዞና ስቓይ ናብ ዞና ክብርን ሰላምን ንአቱ አሎና።
እሙናት አገልገልቲ አምላኽ ዘብለና ነቲ አምላኽ ዝሃበና ጸጋን በረኸትን ርኢና ምስ እንኽእልን ከምኡ ንኸማና ዝበሉ አብቲ ንሕና እንርእዮ ርእዮም ከምዝኽእሉ ክንገብር ግዴታና ከምዝኾነ ክንፈልጥ እንከሎና እዩ። ወንጌል ዮሓንስ ክንገብሮን ክንፈልጦን ዘሎና እንታይ ከምዝኾነ ክገልጽ እንከሎ ገለ ግሪኻውያን ምናልባት አብ አይሁዳዊ እምነት ዝለወጡ አብ ፍሊጶስ (ግሪኻዊ ስም ዘልኦ) ቀሪቦም “ንኢየሱስ ክንርእዮ ንደሊ አሎና” ኢሎም ከም ዝሓተቱ ይነግረና። ፊልጶስ ንእንድርያስ (ግሪኻዊ ስም ዘልኦ) ነገሮ ክልቲኦም ከይዶም ንኢየሱስ ነገርዎ። አብዚ እዞም ግሪኻውያን ንኢየሱስ ርእዮሞዶ አይረአይዎን ዮሓንስ ወንጌላዊ አይነግረናን እዩ፥ ሓደ ዘገርም መልሲ ክውሃብ ኢና እንርኢ።...[read more]

Birhan Toronto -  ብርሃን ቶሮንቶ
JanFebAprJulAugSepOct
     2010 
201120112011  2011 
 20122012 2012  
 20132013  2013 
 20142014  2014 
  20152015  2015

Sign up for important notices


Join our mailing list in order to receive updated information regarding our chaplaincy and other issues relevant to our community.