ኣድላዪ ፎርምታት ንዝተፈላለዩ ጉዳያት

Required forms at various occasions

ንትደልዩዎ ዘለኹም ፎርም ንምምላእ ካብዞም ኣብ ትሕቲ እዛ መስመር እዚኣ ዘለዉ ዝርዝር ብምጽቃጥ ክትመርጹ ብትሕትና ንሕትት።  Please click on the forms list below this line to select the right form that you would like to fill up.

ጥምቀት - Baptism form

1ይ ቅዱስ ቁርባን - 1st Holy Communion form

ሜሮን - Confirmation form 

መርዓ - Marriage form


ቅዱስ ቁርባን
ቅዳሴ ሰንበት 12:00 ቀትሪ
ግዕዝ/ትግርኛ ፡ እንግሊዚኛ (ቀዳመይቲ ሰንበት ወርሒ)
መጀመሪያ ቅዱስ ቁርባን ዝገብሩ ቆልዑ
ዕድመ፡ ካብ 7 ዓመት ንላዕሊ ክኾኑ ኣለዎም
ድሕሪ ብቁዕ ሰሙናዊ ምድላዋት ኣብ ቅንያት ፋሲካ ይፍጸም።
ሚሥጢረ ጥምቀት
መዘኻኸሪ፡ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ምኅባር የድሊ።
ቀዳመይቲ ቀዳም ናይ ወርሒ መሰናደዊ ትምህርቲ ኣብ 3ይቲ ዓርቢ ናይ ወርሒ ምስታፍ ግድን እዩ።
ሚሥጢረ  ኑዛዜ 
ቀዳም 5:30 - 6:30 ድ. ቀ.
ወይ ብቆጸራ
ሚሥጢረ ተኽሊል (ቃል ኪዳን)  
ቅድሚ ሓደ ዓመት ምሕባር የድሊ።
ፍሉይ ትምህርቲ ምውሳድ ግድን ኢዩ።
ምእመናን መርዓ: ጥምቀት ወይ ዝኾነ ካልእ ኣገልግሎት ምእንቲ ኪረኽቡ፥   ተመዝጊቦም ኪጸንሑ ኣለዎም።  ናይ ምዝገባ ቅጥዕታት ካብ ካህን ወይ ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ናይ ቤተክርስትያን ኪርከብ ይከኣል።
Eucharist
Mass Sundays 12:00 pm
Gheez/Tigrigna, English (Every first Sunday of the month)
First Holy communion is held in Easter time
Minimum age for children is 7 years old.
All children must attend weekly preparatory sessions.
Baptism
Conducted every Saturday of the month. Please note that: One month notification is required for the preparation meeting on  the 3rd Friday of the month must be attended.
Reconciliation/Confession
Saturdays 5:30 – 6:30 p.m.
or by appointment
Marriage
One year preparation for spiritual
and relevant education is required
before the actual wedding day.
Existing member of the chaplaincy or new members must be registered in our database prior to their request of Baptism, Holy Communion Marriage etc. Paper forms can be obtained from the chaplain or from the council members.