Chaplaincy Program/Notice

መደብ ቤተክርስትያን

April 2017
23 Meet new comers to our Chaplaincy
30 Monthly memorial Mass.   
Seminar on Mental health issues    
& resettlement needs

ሚያዝያ 2017
23 ዳግማይ ትንሣኤ
• ሌላ ምስ ሓደስቲ ኣባላት ቤተክርስትያን 
30 ወርሓዊ ቅዳሴ ምውታን
• ሰሚናር፣ ጥዕና ኣእምሮን ናብራ ስደት
Welcome to Kidane Mhret Church Of Toronto
PDF Print E-mail
 
PDF Print E-mail

ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግሪኛ
ናይ በዓል ልደት ዕረፍቲ ቅድሚ ምጅማሮም ዜርኣዩዎ ምርኢት

img_0308
img_0313
img_0335
img_0351
img_0355
img_0362
img_0367
img_0394
img_0413
img_0438
img_0459
img_0471
img_0481
img_0486
img_0489
img_0495
01/16 
start stop bwd fwd

ዕለት 13 ታኅሣሥ 2014

 
PDF Print E-mail

ዕቤት ኣብ ሕይወት ክርስትና - ራብዓይ ሰሚናር
መርሕነት ኣምላኽ
ብከመይ ኣብ ምቕባል መሪሕነት ኣምላኽ ንዓቢ?

መሪሕነት ኣምላኽ ንምርካብ ዚውሰዱ ስጕምትታት
መሪሕነት ኣምላኽ ኣለሊና ክንክእል ዚሕግዙና ስጕምትታት ኣለዉ፥ ንሳቶም ከኣ ጸሎትን መጽናዕቲ ቃል ኣምላኽን ኣስተንትኖን፦ ኣብ ውሽጢ ኣካል ክርስቶስ ምንባርንን፥ እምነትን፦ ትዕፍስትን ኢዮም።
ጸሎት
ሓደ ካብቶም ዝበለጸ ድምጺ ኣምላኽ ንምስማዕ ዘዕብዩና መንገድታት፥ መርሕነት ኣምላኽ ክንቅበል ብፍሉይ ክንጽሊ ከሎና ኢዩ። ክርስትያን ኣብ ሕይወቶም ፍሉይ መርሕነት ኣምላኽ ንዘድልዮ ነገርን (ንኣብነት ጸዋዕታኻ ምልላይ) ከምኡ’ውን ኣብ መዓልታዊ ውሳኔታቶም ጥበብ ምእንቲ ኪረኽቡን ኪጽልዩ ኣለዎም። ሓደ ሰብ ንሕይወቱ ኣምላኽ ኪመርሖ ብጸሎት ምድላይ እንተተለማሚዱ፥ ፍቓድ ኣምላኽ ብርግጽነት ንምፍላጥ ኪኽእል ኢዩ።
Read more...
 
PDF Print E-mail
እወንታዊ ስጕምቲ ናብ እምነት ንምብጻሕ

ኣብ ሓቀኛ እምነት ከሰጕሙናን ከማዕብሉናን ካብ ዚኽእሉ ነጥቢታት እዞም ዚስዕቡ ክንጠቅስ፥

(1) ካብ ከባቢና እነጥርዮ እምነት
“ምስ መን ከምእትኸይድ ንገረኒ እሞ፥ መን ምዃንካ ክነግረካ” (መዝ. 17፥6 ርአ) ከምዚበሃል፥ ክርስትያን ኣብ እምነቱ ምእንቲ ኪዓቢ፥ ከምኡ ምስዚመስሉ ሰባት ጥቡቕ ርክብ ኪገብር ኣለዎ። ሃዋህው ማኅበራዊ ከባቢና ንጠባይናን ተግባራትናን፥ ከምኡ’ውን ንጉዕዞና ኃያል ጽልዋ ይገብረሉ ኢዩ። ብዙኅ ጊዜ ምስ ፈተውቲ ስፖርትን ሙዚቃን ዜኅልፍ ሰብ፥ ንዓታቶም ኪመስል ይፍትን። ብተመሳሳሊ መንገዲ፥ ካብ ኣምላኽ ምስ ዘይጽበዩ ሰባት ዝእከብ፥ እምነቱ የድክም። ብኣንጻሩ ድማ፥ እምነት ምስ ዝመልኦም ሰባት ብቀጻልነት ዚራኸብ ሰብ፥ እምነቱ የዕቢ። ስለዚ ብእምነት ኪዓቢ ዚደሊ፥ እምነት ዝመልኦም ሰባት ኣለልዩ፥ ምስኣቶም ሥሩዕ ዝኾነ ርክብ ኪገብርን ናይ ምድጋፍ ግላዊ ዝምድናታትን ኬማዕብልን ኪጅምር ኣለዎ።

(2) ቃል ኣምላኽ
ቃል ኣምላኽ ኣብ እምነትና ንክንዓቢ ፍሉይ ጊደ ኣለዎ። ቅ. ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 10፥17 “እምነት ካብ ምስማዕ ኢያ፥ ምስማዕ ከኣ ካብ ቃል ኣምላኽ ኢዩ” ይብለና። በዚ ምኽንያት ቃል ኣምላኽ ብጥንቃቔ ክንሰምዖን፥ ክነስተማቕሮን፥ ምስ ሕይወትና ክነወሓሕዶን፥ ክነፍቅሮን ይግባኣና። በዚ ከኣ እምነትና ክነዕብን ንመንፈሳውነትና ክንምግብን ንርከብ። (ራእ 10፥9ን፤ ጢሞ 4፥13ን ርአ)
Read more...
 
PDF Print E-mail

መሠረታዊ ዕቤት ኣብ ክርስትና
ካልኣይ ሰሚናር - ፍቕሪ ብጻይ
ክርስትያን ከመይ ገይሩ ከምዜፍቅር


ፍቕሪ እንታይ ኢዩ?
ብዙኅ ጊዜ ደቂ ምዕቡል ዓለም ንፍቕሪ ከም ስምዒት ደኣ እምበር ከም ተግባር ገይሮም ኣይርድእዎን። ፍቕሪ ከም ናይ ምፍታው ናይ ስሕበት ወይ ናይ ድንጋጼ ስምዒት አይሮም ይወስድዎ። እዚ ዓይነት እዚ ግና ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ወይ ኣብ ትምህርቲ ጐ. ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተመርኰሰን። እወንታዊ ስምዒት ደኣፊ እኳ እንተኾነ፥ ናይ ፍቕሪ ዋና መግለጺ ግን ኣይኮነን። ኣብ ስምዒት ዝተመርኰሰ ፍቕሪ መብዛሕቱ ጊዜ መሸፈኒ ስስዒትን፥ ርእሰ-ፍትወትን ኪኸውን ይኽእል።  ክርስትያናዊ ፍቕሪ ብጻይ ኣብ ዘየገላብጥ (ብመጠኑ እውን መሥዋዕትነት ዚሓትት) ተወፋይነት ዝተሠረተ ኰይኑ፥ ብኃልዮትን ተገዳስነትን ኣገልግሎት ይግለጽ። ክርስትያናዊ ፍቕሪ ብቐንዱ ናይ ድላይን ተግባርን ጉዳይ ደኣ እንበር፥ ናይ ስምዒት ጉዳይ ኣይኮነን።
ክርስትያናዊ ፍቕሪ ብደገፍ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝትግበር ቆራጽ ናይ ተወፋይነት ውሳኔ ዚግለጽ ሥራሕ ኢዩ። ስለዚ ክርስትያን ኬፍቅር፤ (1) ሓገዝ ኣምላኽ ይሓትት፥ (2)  ንሰብ ብፍቕሪ ኪቐርቦም ይውስን፥ (3) ብተግባር ድማ ፍቕሩ ይገልጾ።
ርድኢ ክርስትያናዊ ፍቕሪ ካብ ትምህርቲ ጐ. ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ ኣብነቱን ይፍልፍል።
“ንብጻይካ ከም ንፍስኻ ኣፍቅሮ” (ማቴ 22፥39)
“ነንሕድሕድኩም ተፋቐሩ። እወ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ጌርኩም ነንሕድሕድኩም ምእንቲ ክትፋቐሩ ሓዲስ ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ” (ዮሓ 13፥34)። ስልዚስ ክርስትያናዊ ፍቕሪ ብርድኢት ሰብ ዚብጻሕ ኣይኮነን። ክርስቶስ ኣምላኽ ካብ ኮነ ከምቲ ናቱ ፍቕሪ ንከነፍቅር “መለኮታውያን” ክንከውን የልየና . . .
Read more...
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 7 of 29
 

Mahber Menfes Kedus

Teleconference In Tigrinya

Tel No : 1-605-475-3270 Code: 776950#

Time: Tuesdays 9:00PM Fridays 10:00PM

To listen to previous talks,
please dial
Tel No. 1-605-475-3269,
and use the same code: 776950#
Tel No


Designed by: AB FUN