Chaplaincy Program/Notice

መደብ ቤተክርስትያን

August 2017
20 Monthly Memorial Mass 
22 (Tue) Feast of the Assumption (6:30 Mass)
26 (Sat) Chaplaincy picnic (Lake Simcoe)   
27 Election of new council members

 

ነሓሰ  2017
20 ወርሓዊ ቅዳሴ ምውታን
22 (ሰሉስ) ፍልሰታ ለማርያም ቅዳሴ 6:30
26 (ቀዳም) መደብ ምዝንጋዕ ኣብ ሌክ ሲምኮ
27 ምርጫ ሓደስቲ ሽማግለታት ቤተክርስትያን
Welcome to Kidane Mhret Church Of Toronto
PDF Print E-mail

ዕቤት ኣብ ሕይወት ክርስትና - ራብዓይ ሰሚናር
መርሕነት ኣምላኽ
ብከመይ ኣብ ምቕባል መሪሕነት ኣምላኽ ንዓቢ?

መሪሕነት ኣምላኽ ንምርካብ ዚውሰዱ ስጕምትታት
መሪሕነት ኣምላኽ ኣለሊና ክንክእል ዚሕግዙና ስጕምትታት ኣለዉ፥ ንሳቶም ከኣ ጸሎትን መጽናዕቲ ቃል ኣምላኽን ኣስተንትኖን፦ ኣብ ውሽጢ ኣካል ክርስቶስ ምንባርንን፥ እምነትን፦ ትዕፍስትን ኢዮም።
ጸሎት
ሓደ ካብቶም ዝበለጸ ድምጺ ኣምላኽ ንምስማዕ ዘዕብዩና መንገድታት፥ መርሕነት ኣምላኽ ክንቅበል ብፍሉይ ክንጽሊ ከሎና ኢዩ። ክርስትያን ኣብ ሕይወቶም ፍሉይ መርሕነት ኣምላኽ ንዘድልዮ ነገርን (ንኣብነት ጸዋዕታኻ ምልላይ) ከምኡ’ውን ኣብ መዓልታዊ ውሳኔታቶም ጥበብ ምእንቲ ኪረኽቡን ኪጽልዩ ኣለዎም። ሓደ ሰብ ንሕይወቱ ኣምላኽ ኪመርሖ ብጸሎት ምድላይ እንተተለማሚዱ፥ ፍቓድ ኣምላኽ ብርግጽነት ንምፍላጥ ኪኽእል ኢዩ።
Read more...
 
PDF Print E-mail
እወንታዊ ስጕምቲ ናብ እምነት ንምብጻሕ

ኣብ ሓቀኛ እምነት ከሰጕሙናን ከማዕብሉናን ካብ ዚኽእሉ ነጥቢታት እዞም ዚስዕቡ ክንጠቅስ፥

(1) ካብ ከባቢና እነጥርዮ እምነት
“ምስ መን ከምእትኸይድ ንገረኒ እሞ፥ መን ምዃንካ ክነግረካ” (መዝ. 17፥6 ርአ) ከምዚበሃል፥ ክርስትያን ኣብ እምነቱ ምእንቲ ኪዓቢ፥ ከምኡ ምስዚመስሉ ሰባት ጥቡቕ ርክብ ኪገብር ኣለዎ። ሃዋህው ማኅበራዊ ከባቢና ንጠባይናን ተግባራትናን፥ ከምኡ’ውን ንጉዕዞና ኃያል ጽልዋ ይገብረሉ ኢዩ። ብዙኅ ጊዜ ምስ ፈተውቲ ስፖርትን ሙዚቃን ዜኅልፍ ሰብ፥ ንዓታቶም ኪመስል ይፍትን። ብተመሳሳሊ መንገዲ፥ ካብ ኣምላኽ ምስ ዘይጽበዩ ሰባት ዝእከብ፥ እምነቱ የድክም። ብኣንጻሩ ድማ፥ እምነት ምስ ዝመልኦም ሰባት ብቀጻልነት ዚራኸብ ሰብ፥ እምነቱ የዕቢ። ስለዚ ብእምነት ኪዓቢ ዚደሊ፥ እምነት ዝመልኦም ሰባት ኣለልዩ፥ ምስኣቶም ሥሩዕ ዝኾነ ርክብ ኪገብርን ናይ ምድጋፍ ግላዊ ዝምድናታትን ኬማዕብልን ኪጅምር ኣለዎ።

(2) ቃል ኣምላኽ
ቃል ኣምላኽ ኣብ እምነትና ንክንዓቢ ፍሉይ ጊደ ኣለዎ። ቅ. ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 10፥17 “እምነት ካብ ምስማዕ ኢያ፥ ምስማዕ ከኣ ካብ ቃል ኣምላኽ ኢዩ” ይብለና። በዚ ምኽንያት ቃል ኣምላኽ ብጥንቃቔ ክንሰምዖን፥ ክነስተማቕሮን፥ ምስ ሕይወትና ክነወሓሕዶን፥ ክነፍቅሮን ይግባኣና። በዚ ከኣ እምነትና ክነዕብን ንመንፈሳውነትና ክንምግብን ንርከብ። (ራእ 10፥9ን፤ ጢሞ 4፥13ን ርአ)
Read more...
 
PDF Print E-mail

መሠረታዊ ዕቤት ኣብ ክርስትና
ካልኣይ ሰሚናር - ፍቕሪ ብጻይ
ክርስትያን ከመይ ገይሩ ከምዜፍቅር


ፍቕሪ እንታይ ኢዩ?
ብዙኅ ጊዜ ደቂ ምዕቡል ዓለም ንፍቕሪ ከም ስምዒት ደኣ እምበር ከም ተግባር ገይሮም ኣይርድእዎን። ፍቕሪ ከም ናይ ምፍታው ናይ ስሕበት ወይ ናይ ድንጋጼ ስምዒት አይሮም ይወስድዎ። እዚ ዓይነት እዚ ግና ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ወይ ኣብ ትምህርቲ ጐ. ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተመርኰሰን። እወንታዊ ስምዒት ደኣፊ እኳ እንተኾነ፥ ናይ ፍቕሪ ዋና መግለጺ ግን ኣይኮነን። ኣብ ስምዒት ዝተመርኰሰ ፍቕሪ መብዛሕቱ ጊዜ መሸፈኒ ስስዒትን፥ ርእሰ-ፍትወትን ኪኸውን ይኽእል።  ክርስትያናዊ ፍቕሪ ብጻይ ኣብ ዘየገላብጥ (ብመጠኑ እውን መሥዋዕትነት ዚሓትት) ተወፋይነት ዝተሠረተ ኰይኑ፥ ብኃልዮትን ተገዳስነትን ኣገልግሎት ይግለጽ። ክርስትያናዊ ፍቕሪ ብቐንዱ ናይ ድላይን ተግባርን ጉዳይ ደኣ እንበር፥ ናይ ስምዒት ጉዳይ ኣይኮነን።
ክርስትያናዊ ፍቕሪ ብደገፍ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝትግበር ቆራጽ ናይ ተወፋይነት ውሳኔ ዚግለጽ ሥራሕ ኢዩ። ስለዚ ክርስትያን ኬፍቅር፤ (1) ሓገዝ ኣምላኽ ይሓትት፥ (2)  ንሰብ ብፍቕሪ ኪቐርቦም ይውስን፥ (3) ብተግባር ድማ ፍቕሩ ይገልጾ።
ርድኢ ክርስትያናዊ ፍቕሪ ካብ ትምህርቲ ጐ. ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ ኣብነቱን ይፍልፍል።
“ንብጻይካ ከም ንፍስኻ ኣፍቅሮ” (ማቴ 22፥39)
“ነንሕድሕድኩም ተፋቐሩ። እወ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ጌርኩም ነንሕድሕድኩም ምእንቲ ክትፋቐሩ ሓዲስ ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ” (ዮሓ 13፥34)። ስልዚስ ክርስትያናዊ ፍቕሪ ብርድኢት ሰብ ዚብጻሕ ኣይኮነን። ክርስቶስ ኣምላኽ ካብ ኮነ ከምቲ ናቱ ፍቕሪ ንከነፍቅር “መለኮታውያን” ክንከውን የልየና . . .
Read more...
 
PDF Print E-mail

መሠረታዊ ዕቤት ኣብ ክርስትና

ቀዳማይ ሰሚናር - ፍቕሪ ኣምላኽ

ንእግዚኣብሔር ክነፍቅር ዚሕግዙና ስጕምትታት

 

ክርስትያን ኣብ  መዓልታዊ ሕይወቶም ንእግዚኣብሔር ምፍቃር እንታይ ኪመስል ከም ዘለዎ ኪርድኡ እንተደኣኰይኖም፥ ንፍቕሪ ኣምላኽ ዚገልጹን ዘዕብዮ ፍሉያት ስጕምትታትን ንጥፈታትን ኪፍጽሙን የድልዮም። እዞም ስጕምትታት እዚኣቶም፥ እቶም ብድምር ነቲ ብመጀመርያ ንኣምላኽ ምፍቃር ዚብል ናይ ክርስትያን ራእይ ሕይወት ዘገልግሉ ዕላማታት ኢዮም። ንሳቶም ከኣ፥

1. ግላዊ ጸሎት - ኣብ ጊዜ ጸሎት ንእግዚኣብሔር ብዕምቈት ክንረኽቦን ክንፈልጦን ንጅምር ስለዚ ኃይሉን ክብሩን ቅድስናኡን ክነድንቕ ንጅምር። ጸሎት ክንብል እንከሎና እውን ኣብ ስምዒት ዝተመርኰሰ ኣይኮነን። ጽቡቕ ኪስምዓና ንጽሊ፥ ኪጽልኣና ድማ ንገድፎ ኪኸውን ኣይኽእልን። እኳ ደኣ ኣብቲ ዝደኸምናሉ እዋን ክንጽሊ እንከሎና እግዚኣብሔር ብፍሉይ ኪሰርሕን ኪግለጽን ንርእዮ።

Read more...
 
PDF Print E-mail

ንግደት ናብ ደብረ ማርያም ፋጢማ

ቶሮንቶ - ለቪንስቶን

fatima shrine
imf9882
img_9827
img_9829
img_9833
img_9834
img_9836
img_9837
img_9838
img_9842
img_9843
img_9844
img_9846
img_9849
img_9851
img_9853
img_9858
img_9859
img_9860
img_9863
img_9866
img_9868
img_9871
img_9878
img_9881
img_9883
img_9886
img_9892
img_9893
img_9898
img_9904
img_9906
img_9907
img_9919
img_9923
img_9925
img_9927
img_9929
img_9931
mary mother
our lady of fatima
01/41 
start stop bwd fwdጥቅምቲ 19፥ 2014

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 8 of 30
 

Mahber Menfes Kedus

Teleconference In Tigrinya

Tel No : 1-605-475-3270 Code: 776950#

Time: Tuesdays 9:00PM Fridays 10:00PM

To listen to previous talks,
please dial
Tel No. 1-605-475-3269,
and use the same code: 776950#
Tel No


Designed by: AB FUN