Chaplaincy Program/Notice

መደብ ቤተክርስትያን

August 2017
20 Monthly Memorial Mass 
22 (Tue) Feast of the Assumption (6:30 Mass)
26 (Sat) Chaplaincy picnic (Lake Simcoe)   
27 Election of new council members

 

ነሓሰ  2017
20 ወርሓዊ ቅዳሴ ምውታን
22 (ሰሉስ) ፍልሰታ ለማርያም ቅዳሴ 6:30
26 (ቀዳም) መደብ ምዝንጋዕ ኣብ ሌክ ሲምኮ
27 ምርጫ ሓደስቲ ሽማግለታት ቤተክርስትያን
Welcome to Kidane Mhret Church Of Toronto
PDF Print E-mail

ንግደት ናብ ደብረ ፋጢማ ባፎሎ 2014

ብኣቶ ኣሮን ገብረሕይወት ዝቐረበ ጸብጻብ

ዓመታዊ ንግደት ተቐማጦ ቶሮንቶ ናብ ደብረ ፋጢማ ብዝሓለፈ ሰንበት 19, ጥቅምቲ 2014 ተኻይዱ።  እቲ ጉዕዞ ቅድሚ ምጅማሩ፣ ነገድቲ ብኣባ ቪቶርዮ ቦርያ ተመሪሕና ናይ ጸሎት ስነስርዓት ኣብ ርእሲ ምክያዱ ምርቓ ተቐቢልና።

እቲ ጉዕዞ ብዘይካ እቶም ብናይ ብሕቲ መካይኖም ዝኸዱ ሰባት፣ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ኣውቶብሳት ዝመላእና 114 ሰባት፣ ሰዓት 8:45 ንግሆ ጀሚሩ ካሳብ ኣብ ባፎሎ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ንበጽሕ ብጸሎት መቍጸርያን፣ መዛሙርን ተሰኒና ደስ ዚብል ግዜ ኣሕሊፍና።

ኣብቲ ቦታ ምስ በጻሕና ድማ ነቲ ሓወልቲ ድንግል ማርያም ዘለዎ ቦታ ዘብጽሕ ደረጃታት ምድያብ የድሊ ነበረ’ሞ፣  ኩሉ ገያሻይ ኣብኡ ተኣኪቡ፣ናይ ሓባር ጸሎትን፣ ምህለላን ኣካየድና።

fr. bruno blessing the offeringsድሕሪኡ ናብ ቀንዲ ቤተክርስትያን ድሕሪ ምውራድ፣ ሰዓት 1:00 ድ.ቀትሪ ቅዳሴ ተጀመረ። ናይ ሎምዘመን ስርዓተ ቅዳሴ ዝመርሑ ድማ ቆመስ ናይ ቤተክርስትያን ቅዱስ ኒቆላስ  ኣባ ቡሩኖ ክኾኑ ከለዉ፣ “ ኣነ ምሳኻትኩም ሓቢረ ናብዚ ቅዱስ ቦታ ክነግድ ምምጸአይ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ። ዘምጻእኩምዎ ጾርን ልመናን ክስምዓልኩም ድማ ተስፋ እገብር።  እዝግእተ ማርያም ትሓልኹም። ኣምላኽ ድማ ኣብ ኩሉ ቦታን መደብኩምን ክሕልወኩም ናይ ኩሉ ግዜ ጸሎተይ ኢዩ።” ብምባል ምረቓኦም ኣስሚዖም።

W.ro Minnya provided lunch for all the pilgrimsድሕሪ ቅዳሴ፣ እዋን ምሳሕ ሰለ ዝኣኸለ፣ ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ንገብሮ ዝነበርና ካብ ቶሮንቶ መግቢ ሒዝና ክንመጽእ ኣይድለየናን። ምኽንያቱ፣ ካብ 150 ንላዕሊ ንዝኸውን ህዝቢ ፍሉይ ናይ ምሳሕ እንግዶት ተዳልዩ ስለ ዝነበረ።   ነዚ ሓያለ ድኻምን ወጻእን ዝሓተተ ምሳሕ ብነጻ ዘዳለወት ድማ ወ/ሮ ሚንያ ዝተባህለት ካብ ቶሮንቶ ምሳና ዝተጓዕዘትን ብዝሓለፈ ዓመት ነዚ ቅዱስ ስራሕ ክትገብር መብጸዓ ኣትያ ዝነበረትን ኣደ ኢያ።  ኣምላኽ ናይ ድኻማን፣ ጻዕራን፣ ተወፋይነታን ፍረ ክህባ እናተመነና ድማ ፍሉይ ምስጋና ነቕርበላ።  ንኻልኦት ኣርኣያ ክትከውን ድማ ተስፋ ይግበር።

ድሕሪ ምሳሕ ከምቲ ልሙድ ምእመናን፣ ብብሕቲ ጸሎትን መብጸዓን ዝገብሩ፣ ዝተፈላለየ ህያባት ዝገዝኡ፣ ብሽሂን ቡንን ዝዘናግዑ ምስ ኣብ ባፎሎ ዝጸንሑን ካልኦት ፈተውትን ነጋድያንን ዘዕልሉን ኮይኖም ድሕሪ ምጽናሕ ከባቢ ሰዓት 4:30 ናብ ቦታና ናይ ምምላስ ጉዕዞ ጀመርና።  ከም ኣመጻጽኣና ድማ ብናይ መቑጸርያ ጸሎትን መዛሙርን ሓጸርቲ ኣስትምህሮታትን ተሰኒና ከባቢ ሰዓት 7:30 ናብ ከተማ ቶሮንቶ ብሰላም ተመሊስና።

ንዓመታ ብሰላም የጽንሓና።

 

 
PDF Print E-mail

slidea
slideb
slidec
slided
slidee
slidef
slideg
slideh
slidei
slidej
slidek
slidel
slidem
01/13 
start stop bwd fwd
 
PDF Print E-mail

ምህለላ ፍልሰታ 2014FELSETA 2014


 

 
PDF Print E-mail

ምኅበር ካፑቺኒ ኤርትራ ሓደስቲ ኣሕሉቕ መሪጹ

amanuel and councillors
amanuel and councillors1
capitulars
council with minister general
1/4 
start stop bwd fwd

 

ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰበኻ ማሕበር ካፑቺኒ ካብ ዕለት 21 ክሳብ 25 ሓምለ 2014 ኣብ ገዳም መድኃኔ ዓለም፥ ገጂረት፥ ተጋቢኡ ቀንዩ፥ ንዚመጽእ ሠለስተ ዓመት ዜካዪዱ ሓደስቲ ኣገልገልቲ (ኣሕሉቕ) መሪጹ። ንሳቶም ድማ፥

ኣባ ኣማኑኤል፥ ኣባ ተስፋዝጊ፥ ኣባ ፕሮታዝዮ፥ ኣባ ስምዖን፥ ኣባ ተኽለ ኢዮም።
ንዝሓለፈ ሠለስተ ዓመታት በገልግሎቶም ዝመርሑና ኣባ ኃይለሚካኤል በራኺ ምስ ኣማኸርቶም እናመስገና፥ እግዚኣብሔር ጻማ ድኻሞም ኣኻዕቢቱ ኪህቦም ንልምነሎም።
ነባ ኣማኑኤል ምስ ቤት ምኽሮም፥ ኣኻእሎ ይሃብኩም እናበልና፥ ጽቡቕ ምጅማር ኪገብረሎም ንልምነሎም።

 

 
PDF Print E-mail
ጉባኤ ሰበኻ ማኅበር ካፑቺኒ ኣብ ኤርተራ  ሓደስቲ ኣኅሉቕ መሪጹ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01/10 
start stop bwd fwd


ክቡር ኃው ኣማኑኤል፥ ላእከ ሰበኻ 
ክቡር ኃው ተስፋዝጊ ፥ ምኽትል ሓለቓ
ክቡር ኣባ ፕሮታዝዮ፥ 2ይ ኣማኻሪ
ክቡር ኃው ስምዖን፥ 3ይ ኣማኻሪ
ክቡር ኃው ተኽለ፥ 4ይ ኣማኻሪ 

ጸሎትናን ምርቓናን የሰንዮም ምህላዉ ነረጋግጽ።

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 9 of 30
 

Mahber Menfes Kedus

Teleconference In Tigrinya

Tel No : 1-605-475-3270 Code: 776950#

Time: Tuesdays 9:00PM Fridays 10:00PM

To listen to previous talks,
please dial
Tel No. 1-605-475-3269,
and use the same code: 776950#
Tel No


Designed by: AB FUN