Home
PDF Print E-mail

img_0830
img_0834
img_0841
img_0843
img_0846
img_0852
img_0854
img_0855
img_0868
img_0871
img_0882
img_0885
img_0888
img_0895
img_0906
img_0915
img_0931
img_0938
01/18 
start stop bwd fwdናይ በዓል ልደት መዘናግዒ መደብ
 (Christmas Party)

ኣብ ዓመት ሓንሳብ ኣብ ቅነ በዓል ልደት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝካየድ ናይ መዘናግዒ መደብ ቀዳም ታሕሳስ (December) 5, 2015 ኣብ ኣዳራሽ ቤተክርስትያና ከቢሩ ውዒሉ።
ኣብዚ ብማሕበር ኣቡነ ያዕቆብ ዝተዳለወን ንኹሉ ምእመን ክፉት ዝነበረን መደብ ቁጽሮም ክሳብ 200 ዝበጽሕ ወለድን ህጻናትን ተሳቲፎምዎ። 
ነቲ መደብ ብጸሎት ዝኸፈትዎ ክቡር ኣባ መስቀል ኣቢብ ኢዮም።  ቀጺላ ኣደ መንበር ናይ ማሕበር ኣቡነ ያዕቆብ ወ/ሮ ቅድሳን ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ሓጺር ዘረባ ድሕሪ ምስማዓ፣ ድራር ቀሪቡ።  ኣብዚ ናይ ድራር መደብ፣ ዓመት ዓመት ደቀንስትዮ መንእሰያት ዘርኣያኦ ተሳትፎ ኣዝዩ ዝድነቕ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፣ ኣዴታት ባህልን ልምድን ሃገርና ንደቀን ዘሕልፋሉ ሓደ ኣብነት ኢዩ።  
ቀጺሉ ብነኣሽቱ ህጻናት ዝተዳለወ ሓጺር መዘናግዒ ድራማን መንፈሳዊ መዛሙርን ብትግርኛ ቀሪቡ፣ ካብ ተዓዘብቲ ድማ ኣድናቆት ረኺቡ።
ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ መንፈሳውን ፋይናንሳውን ምዕባለታት ናይቲ ማሕበር ብኣቶ ዘርኣይ ተኽለማርያም መግለጺ ተዋሂቡ። 
ኣብ መወዳእታ ናይቲ ምሸት ዕጫ ድሕሪ ምውዳቑ፣ ብባህላዊ ሳዕስዒትን ምዝንጋዕን እቲ በዓል ብሰላም ተፈጺሙ።      

 

Designed by: AB FUN