Home Events Tigrigna school Christmas 2015
PDF Print E-mail

ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ንዕረፍቲ ልደት ተዓጽዩ።


_dsc4244
_dsc4250
_dsc4252
_dsc4260
_dsc4272
_dsc4276
_dsc4278-2
_dsc4284
_dsc4291
_dsc4296
_dsc4301
_dsc4305
_dsc4310
_dsc4314
_dsc4322
_dsc4325
01/16 
start stop bwd fwd 

ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ቶሮንቶ ንዕረፍቲ በዓል ልደት 2015ን ሓዲሽ ዓመት 2016ን ኣብ ዝተዓጸወሉ እዋን ሓጺር መዘናግዒ መደብ ተዳልዩ ነይሩ። 

እዚ ቀዳም ታሕሳስ (December) 12, 2015 ዝተኻየደ መደብ፣ ኣባ መስቀል ኣቢብ መራሒ ቆመስ ቤተክርስትያና ብዘስምዕዎ ጸሎትን ምረቓን ከምኡ’ውን ብናይ ካናዳን ኤርትራን ሃገራውያን መዛሙርን ተኸፊቱ።   

ተማሃሮ ዝተፈላለየ መዛሙርን፣ ሓጸርቲ ድራማታትን ብምቕራብ ዝመሃርዎ ዘለዉ ቋንቋ ትግርኛ ይጠቕሞም ከምዘሎ ኣመስኪሮም።

ኣብዚ በዓል ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝበዝሐ ቁጽሪ ተሳተፍቲ ወለድን ተማሃሮን ተራእዩ።

ስሩዕ መደባት ትምህርቲ ቀዳም ጥሪ (January) 9, 2016 ክቕጽል ኢዩ። 

እዚ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝተመስረተሉ ዓስራይ ዓመት ንምኽባር ኣብ ምቅርራብ ከምዝርከብ ድማ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ ኣሎ።  ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ምውካስ ይከኣል።

www.tirigna.ca

ርሑስ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን ይግበረልና።

 

Designed by: AB FUN