Home Events Kidanemhret2016
PDF Print E-mail

በዓል ኪዳነምሕረት 2016

ዓመታዊ ክብረ በዓል ቤተክርስትያን ኪዳነምሕረት ቶሮንቶ ብሰንበት 28 ለካቲት (February) 2016 ከቢሩ ውዒሉ።  እዚ ብኣማኢት ዝቑጸሩን ካብ ቶሮንቶን ከባቢኣን ብዝመጹን ነጋድያን ደሚቑ ዝወዓለ በዓል፣ ኣባ መስቀል፣ ኣባ ጳውሎስ፣ ኣባ ኢሳያስን፣  ካብ ኒውጀርሲ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ዝመጹ ኣባ ዓዋተ ወልዱን ስርዓተ ቅዳሴ መሪሖም። 

ብዘይካ’ዚ ነዚ ዓቢይ በዓል ተባሂሉ ብዝተዳለወ ፍሉይ ባህላዊ ካዳውንቲ ዝማዕረጋ ኣዴታት፣ ምስሊ ኣዴና ኪዳነምሕረት ኣምሪሔን፣ ብሕጻናትን፣ መንእሰያትን፣ ያሬዳውያንን መዘምራን ተሰንየን፣ ዑደት ተኻይዱ። 

ኣብቲ እዋን ኣባ ዓዋተ ንሰማዒ ዝምስጥን እዋናውን ስብከት ዘስምዑ ክኾኑ ከለዉ፣ በዚ ኣጋጣሚ ካብ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ዓመተ ኢዮቤል ምሕረት ተኣዊጁልና ስለዘሎ፣ ነፍሲ ወከፍና ንዝተቐየምናዮ ብጻይና ምሕረት ክንገብር ተላብዮም።  (ምሉእ ትሕዝቶ ስብከት ኣባ ዓዋተ ንምስማዕ ኣብ ላዕሊ ጠዊቕካ ምስማዕ ይከኣል)

 ኣብ መወዳእታ ድማ ቆመስ ቤተክርስትያና ኣባ መስቀል ኣቢብ፣ ነዚ በዓል ንምድማቕ ንዝደኸሙን ንዝጻዓሩን ነጋድያንን ካህናትን ወለድን ንኹላቶም ግዱሳትን ናይ ምስጋና ቃል ኣስሚዖም።  ናይ ቤተክርስትያንና ቤት ምኽሪ ሽማግለታት ኣደ መንበር ድማ ብወገና ሓጺር ናይ ምስጋና ቃል ኣስማዓ።  

ኣብ መወዳእታ ከኣ ዝተዳለወ ጸበል ቀሪቡ እቲ በዓል ከም ኣጀማምራኡ ብድምቀት ተፈጺሙ።

 

 

Designed by: AB FUN