Home Events Tigrigna Language school 10th anniversary
PDF Print E-mail

ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ቶሮንቶ 10ይ ዓመቱ ኣኽቢሩ

እቲ ኣብ 2006 ብኣባላት ቤተክርስትያና ዝተመስረተ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ፣ ዝሓለፈ ቀዳም ሰነ 18, 2016 ዓስራይ ዓመቱ ዘኪሩ ውዒሉ።  ኣብቲ በዓል ወለዲ፣ ነባራትን ትምህርቶም ዝወድኡ ናይ ቀደም ተማሃሮን ተረኺቦም ነይሮም።  ብዘይካ’ዚ ድማ ናይቲ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ተወካሊ ማለት Trustee ዝኾነ ሚስተር ዲ ኣሚኮን ፣ ኣብ ካቶሊክ ስኩል ቦርድ ናይ ዓለምለኸ ቋንቋታት ሓላፊት  ዝኾነት ሚስስ ክሪስቲና ሊዮናርዲስ ተረኺቦም ነይሮም። 

እቲ በዓል ብናይ ኤርትራን ካናዳን ሃገራዊ መዛሙር ድሕሪ ምኽፋቱ፣ ኣባ መስቀል ኣቢብ ናይ መኽፈቲ ጸሎት ኣስሚዖም። 

ተማሃሮ ብመምሃራኖም ተሰንዮም ዝተፈላለየ መደባትን፣ ተዋስኦን፣ ግጥምን ኣብ ርእሲ ምቕራቦም፣ ዝተፈላለየ ጽሑፋትን ስእልን ድማ ኣብቲ ኣዳራሽ ንምርኢት ቀሪቡ። 

ኣብቲ ኣጋጣሚ ናይ’ቲ ቤት ትምህርቲ ሓላፊ መምህር ባህልቢ ተኽለ ኣብ ዘስምዖ ሓጺር ዘረባ ድማ፣ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ቅድሚ 10 ዓመት ክምስረት እንከሎ ብሓልዮት ኣባ ቪቶርዮ ቦርያን፣  ውፉያት መምሃራንን፣ ብውሑዳት ተማሃሮን ኣብ ንእሽቶ ኣዳራሽ ናይ ቤተክርስትያንና (ቤይዝመንት) ከምዝነበረን፣ ኣብዚ ግዜ’ዚ ግን ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ተመዲቡሉን፣ ምዱባት መማህራን ተቖጺሮምሉን ልዕሊ 300 ተማህሮ መዝጊቡ ትምህርቲ ኣብ ምሃብ ከምዘሎን ብምሕባር ንኹሎም ነዚ ዕላማ ዘተግበሩ ድማ ኣመስጊኑ።    

ኣብ ርእሲ’ዚ ድማ መምህር ባህልቢ ዘረባኡ ቅድሚ ምፍጻሙ “…ኣብ ምሉእ ሰሜን ኣሜሪካ ንሕና ጥራይ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክረዲት (high school credit) ሂብና ንደቅና ንሓድሕዶም ምልላይን ምትሕግጋዝን ዕድል ፈጢርናሎም።….” ብምባል ነዚ ዓቢ ስጉምቲ ኣስሚሩሉ። 

እቲ በዓል ብዝተፈላለዩ ናይ መዘናግዒ መደባትን ምግብን ተሰንዩ ብሰላም ተፈጺሙ።   

 

 

Designed by: AB FUN