Home Events Mariam Fatima Oct 2016
PDF Print E-mail

ንግደት ናብ ደብረ ማርያም ፋጢማ ኣብ ከተማ ቶሮንቶን ከባቢኣን ዝርከቡ ምእመናን ከምቲ ካልእ ግዜ፤ ሎምዘመን’ውን ናብታ ኣብ ከተማ ባፎሎ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ እትርከብ ቤተክርስትያን ማርያም ፋጢማ ነጊዶም።ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝበጽሐ ቁጽሪ ነጋድያን ኣብ ዝተራእየሉ እዚ ዝሓለፈ ጥቅምቲ (October) 16, 2016 ዝተፈጸመ ዑደት፣ ክቡር ኣቦና ኣባ ቪቶርዮ ቦርያ ብዝመርሕዎ መስዋዕቲ ቅዳሴን ምህለላን ጸሎትን ብጽቡቕ ኣገባብ ተፈጹሙ።  ብሰለስተ ዓበይቲ ኣውቶቡሳትን ብናይ ብሕቲ መካይንናን ዝተጓዓዝና ምእመናን፣ ኣብ መንገድና መዛሙርን፡ ጸሎትን መቁጸርያን ብምድጋም መንፈሳዊ ስምዒትና ኣነቓቒሕናን ልመናና ኣቕሪብናን።በዚ ኣጋጣሚ ነዚ መደብ ዘዳለዉን ዘዋሃሃዱን ሽማግለታት ቤተክርስትያንና፣ ኣብ ባፎሎ ዝርከቡ ምእመናን ንዝገበሩልና ኣቀባብላን፣  ካብ ሕቡራት  ሃገራት ኣሜሪካ ኣብዚ ዕደት ንዝመጹና ንኣባ ቪቶርዮ ቦርያን ምስጋና ነቕርብ።ንዓመታ ብሰላምን ብሓጎስን የራኽበና።

img_6985
img_6993
img_6999
img_7003
img_7008
img_7010
img_7018
img_7019
img_7025
img_7028
img_7029
img_7039
img_7041
img_7042
img_7043
img_7044
img_7053
img_7054
img_7063
img_7067
img_7078
img_7081
img_7083
img_7087
img_7089
img_7091
img_7093
img_7095
img_7098
img_7100
img_7102
img_7104
img_7105
img_7109
img_7113
img_7116
img_7123
img_7130
img_7131
01/39 
start stop bwd fwd

 

Designed by: AB FUN