Chaplaincy Program/Notice

መደብ ቤተክርስትያን

April 2017
23 Meet new comers to our Chaplaincy
30 Monthly memorial Mass.   
Seminar on Mental health issues    
& resettlement needs

ሚያዝያ 2017
23 ዳግማይ ትንሣኤ
• ሌላ ምስ ሓደስቲ ኣባላት ቤተክርስትያን 
30 ወርሓዊ ቅዳሴ ምውታን
• ሰሚናር፣ ጥዕና ኣእምሮን ናብራ ስደት
Welcome to Kidane Mhret Church Of Toronto
PDF Print E-mail
ሥእላዊ መግለጺ ኣከባብራ ክብረ በዓል ኪዳነ ምሕረት ቶሮንቶ ለካቲት 26, 2017

img_7698
img_7700
img_7708
img_7709
img_7710
img_7711
img_7715
img_7717
img_7719
img_7723
img_7725
img_7726
img_7731
img_7732
img_7733
img_7734
img_7735
img_7736
img_7737
img_7738
img_7739
img_7740
img_7741
img_7742
img_7743
img_7744
img_7745
img_7746
img_7747
img_7749
img_7750
img_7753
img_7755
img_7756
img_7767
img_7770
img_7771
img_7775
img_7777
01/39 
start stop bwd fwd
 
PDF Print E-mail

ክብረ በዓል ኪዳነ ምሕረት ቶሮንቶ

ዓመታዊ ክብረ በዓል ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኪዳነምሕረት  ኤርትራ ኣብ ቶሮንቶ ትማሊ ለካቲት 26, 2017 ብኽብ ዝበለ ሥነ ሥርዓት ከቢሩ ውዒሉ።

እቲ ብድሮ ብዋዜማ ዝጀመረ በዓል ትማሊ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን፡ ካብ ቶሮንቶ ከባቢኣን ዝመጹ ነጋድያን ነቲ ቤተክርስትያን ካብ ጫፍ ንጫፍ መሊኦሞን ቦታ ዘይረኸቡ ድማ ኣብ ግዳም ብምዃን ጸሎትን ምህለላን ኣብጺሖም።

ኣብዚ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዝተኻፈሉ ካህናት፡ ቆመስና ኣባ ተኽለማርያም፡ ኣባ ጳውሎስ ቆመስ ናይ St. Wilfrid Catholic Church፡ ኣባ ኢሳያስ ቆመስ ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ቶሮንቶ፡ ከምኡ’ውን ኣባ ቡሩኖ ቆመስ ናይዚ ንጥቀመሉ ቤተክርስትያን St. Nicholas Di Bari ኢዮም።

ድሕሪ ቅዳሴ ዑደት ተኻይዱ ምስ ኣብቅዐ፡ ኣባ ጳውሎስ ንምእመናን ዝመሰጠን መንፈስዊ ንቕሓት ዘበራበረን ስብከት ኣስሚዖምና።

ብዘይካ’ዚ ያሬዳውያንን፡ ዘመናውያን መንእሰያትን ህጻናት መዘምራንን ነቲ በዓል ዓቢ ድምቀት ሂቦምዎ ውዒሎም።

ድሕሪኡ ዝተዳለወ ጸበል ቀሪቡ፡ ምእመናን ብመግብን መስተን ባህላዊ ናይ ቡን ሥነ ሥርዓትን ዝተፈላለየ ትምህርቲ ሓዘል ዘረባታት ተዘናጊዕና፡ ኣማስያኡ እቲ በዓል ብጽቡቕ ተዛዚሙ።

 
PDF Print E-mail

ንግደት ናብ ደብረ ማርያም ፋጢማ ኣብ ከተማ ቶሮንቶን ከባቢኣን ዝርከቡ ምእመናን ከምቲ ካልእ ግዜ፤ ሎምዘመን’ውን ናብታ ኣብ ከተማ ባፎሎ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ እትርከብ ቤተክርስትያን ማርያም ፋጢማ ነጊዶም።ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝበጽሐ ቁጽሪ ነጋድያን ኣብ ዝተራእየሉ እዚ ዝሓለፈ ጥቅምቲ (October) 16, 2016 ዝተፈጸመ ዑደት፣ ክቡር ኣቦና ኣባ ቪቶርዮ ቦርያ ብዝመርሕዎ መስዋዕቲ ቅዳሴን ምህለላን ጸሎትን ብጽቡቕ ኣገባብ ተፈጹሙ።  ብሰለስተ ዓበይቲ ኣውቶቡሳትን ብናይ ብሕቲ መካይንናን ዝተጓዓዝና ምእመናን፣ ኣብ መንገድና መዛሙርን፡ ጸሎትን መቁጸርያን ብምድጋም መንፈሳዊ ስምዒትና ኣነቓቒሕናን ልመናና ኣቕሪብናን።በዚ ኣጋጣሚ ነዚ መደብ ዘዳለዉን ዘዋሃሃዱን ሽማግለታት ቤተክርስትያንና፣ ኣብ ባፎሎ ዝርከቡ ምእመናን ንዝገበሩልና ኣቀባብላን፣  ካብ ሕቡራት  ሃገራት ኣሜሪካ ኣብዚ ዕደት ንዝመጹና ንኣባ ቪቶርዮ ቦርያን ምስጋና ነቕርብ።ንዓመታ ብሰላምን ብሓጎስን የራኽበና።

img_6985
img_6993
img_6999
img_7003
img_7008
img_7010
img_7018
img_7019
img_7025
img_7028
img_7029
img_7039
img_7041
img_7042
img_7043
img_7044
img_7053
img_7054
img_7063
img_7067
img_7078
img_7081
img_7083
img_7087
img_7089
img_7091
img_7093
img_7095
img_7098
img_7100
img_7102
img_7104
img_7105
img_7109
img_7113
img_7116
img_7123
img_7130
img_7131
01/39 
start stop bwd fwd

 
PDF Print E-mail

ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ቶሮንቶ 10ይ ዓመቱ ኣኽቢሩ

እቲ ኣብ 2006 ብኣባላት ቤተክርስትያና ዝተመስረተ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ፣ ዝሓለፈ ቀዳም ሰነ 18, 2016 ዓስራይ ዓመቱ ዘኪሩ ውዒሉ።  ኣብቲ በዓል ወለዲ፣ ነባራትን ትምህርቶም ዝወድኡ ናይ ቀደም ተማሃሮን ተረኺቦም ነይሮም።  ብዘይካ’ዚ ድማ ናይቲ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ተወካሊ ማለት Trustee ዝኾነ ሚስተር ዲ ኣሚኮን ፣ ኣብ ካቶሊክ ስኩል ቦርድ ናይ ዓለምለኸ ቋንቋታት ሓላፊት  ዝኾነት ሚስስ ክሪስቲና ሊዮናርዲስ ተረኺቦም ነይሮም። 

እቲ በዓል ብናይ ኤርትራን ካናዳን ሃገራዊ መዛሙር ድሕሪ ምኽፋቱ፣ ኣባ መስቀል ኣቢብ ናይ መኽፈቲ ጸሎት ኣስሚዖም። 

ተማሃሮ ብመምሃራኖም ተሰንዮም ዝተፈላለየ መደባትን፣ ተዋስኦን፣ ግጥምን ኣብ ርእሲ ምቕራቦም፣ ዝተፈላለየ ጽሑፋትን ስእልን ድማ ኣብቲ ኣዳራሽ ንምርኢት ቀሪቡ። 

ኣብቲ ኣጋጣሚ ናይ’ቲ ቤት ትምህርቲ ሓላፊ መምህር ባህልቢ ተኽለ ኣብ ዘስምዖ ሓጺር ዘረባ ድማ፣ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ቅድሚ 10 ዓመት ክምስረት እንከሎ ብሓልዮት ኣባ ቪቶርዮ ቦርያን፣  ውፉያት መምሃራንን፣ ብውሑዳት ተማሃሮን ኣብ ንእሽቶ ኣዳራሽ ናይ ቤተክርስትያንና (ቤይዝመንት) ከምዝነበረን፣ ኣብዚ ግዜ’ዚ ግን ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ተመዲቡሉን፣ ምዱባት መማህራን ተቖጺሮምሉን ልዕሊ 300 ተማህሮ መዝጊቡ ትምህርቲ ኣብ ምሃብ ከምዘሎን ብምሕባር ንኹሎም ነዚ ዕላማ ዘተግበሩ ድማ ኣመስጊኑ።    

ኣብ ርእሲ’ዚ ድማ መምህር ባህልቢ ዘረባኡ ቅድሚ ምፍጻሙ “…ኣብ ምሉእ ሰሜን ኣሜሪካ ንሕና ጥራይ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክረዲት (high school credit) ሂብና ንደቅና ንሓድሕዶም ምልላይን ምትሕግጋዝን ዕድል ፈጢርናሎም።….” ብምባል ነዚ ዓቢ ስጉምቲ ኣስሚሩሉ። 

እቲ በዓል ብዝተፈላለዩ ናይ መዘናግዒ መደባትን ምግብን ተሰንዩ ብሰላም ተፈጺሙ።   

 

 
PDF Print E-mail

Tigrgna language school in Toronto celebrated its 10 anniversary on Saturday, June 18,2016.

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 29
 

Mahber Menfes Kedus

Teleconference In Tigrinya

Tel No : 1-605-475-3270 Code: 776950#

Time: Tuesdays 9:00PM Fridays 10:00PM

To listen to previous talks,
please dial
Tel No. 1-605-475-3269,
and use the same code: 776950#
Tel No


Designed by: AB FUN