LIVE -Easter Sunday Mass in Tigrigna/Gheez  ቅዳሴ በዓል ፋሲካ - ሥርዓት ግዕዝ/ትግርኛ ሰምበት 8:00 PM ድ.ቀ. 2022

ንቅዱስ ቁርባን ብሃረርታ ንምቓባል ዝግበር ጸሎት

ኦ ኢየሱስ፡ ኣብዚ ዝለዓለ ምሥጢረ ቕዱስ ቁርባን ከምዘሎኻ አእምን፡ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ንዓኻ አምልኽን አፍቅርን፡ ኣብ ነፍሰይ ክቕበለካ ብርቱዕ ድሌትን ሀረርታን አሎኒ፡ ግን አብዚ አዝዩ ፅንኩር እዋናት ጎይታየ ንዓኻ ኣብ ምሥጢረ ቅዱስ ቁርባንካ ንዘሎ ክቡር ሥጋካን ደምካን ክቕበል እኮ እንተዘየከአልኩ፡ ነዓ ብመንፈሳዊ መንገዲ አብ ውሽጢ ልበይን አብ ነፍሰይን እቶ፡ ኦጎይታ አብ መንበረታቦት ከምዘሎካ አሚነ አብ ልበይ የንብረካን ምሳኻ ብምልአት አሓብርን ሓደ እኸውንን አለኹ: ኦ ጎይታየ ጨርሽካ ካበይ አይትፈለ፡ ርድኣኒ ሓግዘኒ ኣጽንዓኒ፡ ሕጂን ወትሩን ንዘለዓለም ዓለምን። ኣሜን።

An Act of Spiritual Communion

My Jesus, I believe that You are present in the Most Holy Sacrament. I love You above all things, and I desire to receive You into my soul. Since I cannot at this moment receive You sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace You as if You were already there and unite myself wholly to You. Never permit me to be separated from You. Amen.

መስዋእቲ ቅዳሴታት እነዕርገሉን ካልእ መደባትን ብቀጥታ ብመስመር ኢንተርነት ዝመሓላለፍ ምዃኑ ነዘኻኽር። ስጋብ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝወጽእ ፡ ሥርዓት ኣምልኾና በዚ መገዲ'ዚ ውን ይቕጽልብኣካል (ተርታ ናይ ትቕመጥሉ ቦታ እንተኾይኑ) ወይ ድማ  ብርሕቀት ኣብዚ ገጽ እዚ ወይ ኣብ Facebook ወይ ድማ ኣብ Youtube  እዩ ዝኸውን። ንዝያዳ ተሳትፎኹም  ምክፋልን ኣብ ቻነልና ምእታውን share and subscribe ምግባር ብትሕትና ንሓትት። መዓልትታትን ሰዓታትን ክንገረና እዩ። ኣብ ነዚ ገጽ'ዚ ብቐጻሊ ተኸታተሉ።

Holy Masses and other programs in Tigrigna - Gheez are celebrated LIVE via online. We will continue our worship in this way until further notice. We kindly ask you to join us  in  person (if you live in specified area for the day) or on this page, YouTube or Facebook. Dates and time are to be arranged. Please subscribe to our Youtube channel and check this site regularly.

ምስትኽኻል ምዝጉባት ኣባላት ቤተክርስትያንና

ዝርዝር ኣስማት ኣባላት ቤተ ክርስትያና ኣብ ምስትኽኻል ንርከብ ኣሎና። ብዛዕባ እዚ ሓበረታ እዚ ዝምልከት ኢ-ሜልይ ኣብዝሓለፈ ዓመት እንተዘይ መጺኡካ/ኪ ዘሎና መራኸቢ ሓበረታት ጎደሎ ወይ ክኣ ሓደ ካብቲ ክእረም ዘለዎ ጌጋጋታት/ህሉው ኩነታት ክኸውን ስለ ዝኸእል እዩ። ኩሉኹም ምእመናን ሓድሽ ናይ ኮምፑተር ፎርም ዘይመላእኩም ከምኡ'ውን ሓደስቲ ምእመናን፡ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ብምምጻእ ኣብ ሓድሽ ማዕከን ሓበረታ (databases) ምምላእ ነዘኻኽር። እዚ መስርሕ ምዝገባ ቀጻሊ እኳ እንተኾነ ድሕሪ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ወርሒ የካቲት 2022 ምዝገባኦም ዘየሐደሱን ዘየረጋገጹን ከም ኣባላትና ክፍለጡ ኣይክኣል እዩ፥ ከመይሲ ሓበረታ ናይ ትርከብሉ መገዲ ምሃብ ሓላፍነትኩም እዩ። ኣምላኽ ይባርኽኩም። 

Updating our chaplaincy's current membership registration data

We are currently updating our databases. If you did not get any information last year by e-mail regarding this update, we may have  wrong contact information, one of the things that need to be updated, or we may not have full current contact information. All members who did not fill up the new electronic form and new members, please contact our office to update your details in a new database. Although this process is continuous, if you have not updated and confirmed your registration by the end of first week of February 2022 you may not be considered part of the community as providing us your contact information is your responsibility. God bless you.

ሓበሬታ መደባት ቅዳሴ

1. ኣብ ቅዳሴን ካልእ መደባት ቤተ ክርስትያንና ዝሳተፉ ዝተወሰነ ቁጽሪ ምእመናን ጥራሕ እዩ ዝፍቀድ። 
2. ቤተ ክርስትያን ነቶም ብሰንኪ ምዕጻውን፡ ጥዕናን ምስኣንን፣ ዕድመን፣ መጺእና ክንሳተፍ ዘይካኣልና ፍቓድ(ፍታሕ) ሂባትና ኣላ። ንኹሉ መደባት ብመስመር ሓበረታ ክንከታተል ንኽእል።
ብዛዕባ ምኽፋት ቤተ ክርስትያን ዝምልከት፡ ንዝወሃበና ሓበረታት ንከታተል፡ ንቤተክርስትያን ክንመጽእ እንተ መዲብና: ኩላትና ኣባላት ስድራ ናይ ጥዕና ጸገም ከም ዘይብልና ወይ ዝኾነ ምልክት ናይ ሕማም ብፍላይ ከኣ ናይ ሰዓል፣ ረስኒ፣ ሸውሃት ምዕጻው፣ ሕጽረት ትናፋስ፣ ሓማም ርእሲ፣ ናይ ኣፍንጫ ጸረርታ፣ ናይ ጎረሮ ምሕርሓር እንተ ተሰሚዑና፣ ናብ ቤተክርስትያን ኣይንምጻእ። ንሓኪምና ደዊልና ነዘራርቦ።
ኣብ ቤተ ክርስትያን ምስ በጻሕና ዘድሊ ጥንቃቐ
1. ካብ ካልእ ሰብ ኣብ መንገዲ ኮነ ኣብ ናይ መኪና ፓርኪን ቅሩብ ርሕቕ ንበል።
2. ብግዲ ኣፍንጫናን ኣፍናን ብማስክ ወይ ጨርቂ ጌርና ካብ መኪናና ውርድ ምስ በልና ወይ ናብ ቤተክርስትያን ምስ ቀረብና ንሽፍኖ።
3. ብኣብ ጎደና ሰይንት ክሌር ዘሎ ማዕጾ ጥርሕ ኢና ናብ ቤተክርስትያን ክንኣቱ እንኽእል።
4. ቤተክርስትያን እትው ክንብል ከለና ናይ ኢድ መንጽሂ ወይ ሰኒታይዘር ኣሎ ብዝተኻእለና መጠን ንጠቐመሉ።
5. ዝተወሰነ ኮፍ መበሊ ጥራሕ ክንጥቀም ስለ ዘለና፣ ብኣገልገልቲ ቤተክርስትያን ዝወሃበና ሓበሬታ ክንሰምዕን ንሶም ኣብ ዝሓበሩና ቦታ ጥራሕ ኮፍ ክንብል ከም ዘለና ብትሕትና ንሓትት። ኣብ ሓንቲ ጣውላ ብሓንሳብ ኮፍ እንብል ኣብ ሓደ ገዛ ብሓንሳብ ምስዝነብሩ ጥራሕ ኢና። ብውሕዱ ካብ ምሳና ዘይነብር ሰብ ከምቲ መምርሒ ዝእዝዘና  6 ጫማ ወይ ኣስታት 2 ሜትሮ ክንርሕቕ ይግብኣና።
6. መባኣና ኣብ ድሕሪት ቦታ ተመዲቡሉ ስለ ዘሎ ኣብኡ ርሕቐትና ሓሊና ከነውዽቕ ንኽእል።
7. ኣብዚ ግዜ እዚ ብሰንኪ ሕማም ኮርና ዝኾነ መጽሔት ይኹን ካልእ ዝኾነ ዝንበብ ክዕደል ከም ዘይከኣል ንሕብር።ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ዝንበብ ኣብ ዌብ ሳይት ክንልጥፈልኩም ኢና።
8. ሰላም ምብህሃል ወይ ምስዕዓም እንተ ዘይ ኣዘውተርና ይምረጽ፣ ሰብ ሰላም ክንብል ድንን ኢልና ወይ ኢድና ኣብ ኣፍ ልባና ጌርና ሰላም ክንብል ንኽእል ኢና።
9. ክቡር ቆምስና ኣባ ክፍለማርያም ብዛዓባ ከመይ ኢልና ክንቆርብ ከም ዘለናን ክሕብሩና ኢዮም።
10. ንሕጻናት ዝተዳለወ መደብ የብልናን።
11. ቅድሚ ናብ ቤተ ክርስትያን ምምጻእኩም ዓይኒ ምድሪ ተጠቒምኩም ምጽኡ። ናይ ቤተ ክርትስያን ዓይኒ ምድሪ ንህጹጽ ነገራት ጥራሕ ኢዩ ክንጥቀመሉ እንኽእል።

For more information regarding COVID-19, please [click here] to check the website of the archdiocese of Toronto

For notifications of LIVE streaming Masses in Gheez/Tigrigna or other programs, subscribe and follow us on our YouTube channel and our Facebook page (click on the link icons below this text at the right or left images) and Share them with your families and friends.

ቤት ትምህርቲ ትግርኛ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ (2021/2022) ብናይ ርሑቕ ትምህርቲ ይካየድ ኣሎ። ምዝገባ ናይ ዝመጽእ ዓመት ትምህርቲ 2022/2023 ንኩሎም ሓደስትን ነባራትን ተማሃሮ ኣብ መስመር ሓበረታ (Online registration - Toronto Catholic District School Board (TCDSB)) ካብ ግንቦት ክሳዕ ኅዳር 2022 ከምዝኾነ ነዘኻኽር። ቅቡል መስርሕ ምዝገባ በዚተዋሂቡ ዘሎ መስመር ሓበረታ ጥራሕ እዩ። 
International Languages - Tigrigna program is running virtual classes in the School year of 2021/2022. We welcome new and returning students for 2022/2023 school year. Registration will be open for all new and returning students starting from May to November 2022. The only acceptable way of registration is through online method.
For online registration please go to  the TCDSB website.  [click here >> www.tcdsb.org/ILRegistration].  For additional information, visit www.tigrigna.ca.

Our Facebook Pages – ቁምስና ኪዳነምሕረት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሥርዓት ግዕዝ ፡ ቶሮንቶ/ ቤት ትምህርቲ ትግርኛ

Sign Up

Join our mailing list in order to receive information regarding our chaplaincy and other issues relevant to our community [Join Us].
ኣድላዪን በብግዚኡ ዝዝጋሕ ኣገዳሲ ንቤተክርስትያንናን ንሕብረተሰብናን ዝምልከት ዝዝርጋሕ ሓበሬታት ንምቅባል፥ ኣብዚ [ተጸምበሩና]፡፡