ኣድላዪ ፎርምታት ንዝተፈላለዩ ጉዳያት

Required forms for various occasions

ንትደልዩዎ ዘለኹም ፎርም ንምምላእ ካብዞም ኣብ ትሕቲ እዛ መስመር እዚኣ ዘለዉ ዝርዝር መላጉም ወይ ጽሑፍ ብምጽቃጥ ክትመርጹ ብትሕትና ንሕትት።  Please click to select the right form the forms list of buttons or text below this line that you would like to fill up.

መዘኻኸሪ

  • ንምድላው ጥምቀት ኣብ ውሽጥ ሓደ ወርሒ ምኅባር የድሊ። ቀዳመይቲ ቀዳም ናይ ወርሒ መሰናደዊ ትምህርቲ ኣብ 3ይቲ ዓርቢ ናይ ወርሒ ምስታፍ ግድን እዩ።
  • መጀመሪያ ቅዱስ ቁርባን ዝገብሩ ቆልዑ ዕድመ፡ ካብ 7 ዓመት ንላዕሊ ክኾኑ ኣለዎም ድሕሪ ብቁዕ ሰሙናዊ ምድላዋት ኣብ ቅንያት ፋሲካ ይፍጸም። ትምህርተ ክርስቶስ ዝወ ሃበሉ ኣገባብን ዕለት ብቆሞስ ይንገር።
  • ቅብኣተ ሜሮን ዝወሃቡ መንእሰያት ዕድመ፡ ካብ 14 ዓመት ንላዕሊ ክኾኑ ኣለዎም ድሕሪ ብቁዕ ሰሙናዊ ምድላዋት ኣብ ቅንያት ፋሲካ ይፍጸም። ትምህርተ ክርስቶስ ዝወሃበሉ ኣገባብን ዕለት ብቆሞስ ይንገር።
  • ቅድሚ ሓደ ዓመት ምሕባር የድሊ። ፍሉይ ትምህርቲ ምውሳድ ግድን ኢዩ።

Reminder

  • Baptisms are conducted every Saturday of the month. Please note that: One month notification is required for the preparation meeting on the 3rd Friday of the month must be attended.
  • First Holy communion is held in Easter time Minimum age for children is 7 years old. All children must attend weekly preparatory sessions. Catechism method and dates will be announced by the chaplain.
  • First Holy communion is held in Easter time Minimum age is 14 years old. All youth must attend weekly preparatory sessions. Catechism method and dates will be announced by the chaplain.
  • One year preparation for spiritual and relevant education is required before the actual wedding day.

ምእመናን መርዓ: ጥምቀት ወይ ዝኾነ ካልእ ኣገልግሎት ምእንቲ ኪረኽቡ፥  ተመዝጊቦም ኪጸንሑ ኣለዎም።  ናይ ምዝገባ ቅጥዕታትን ተወሳኺ ሓበረታን ካብ ካህን ወይ ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ናይ ቤተክርስትያን ኪርከብ ይከኣል።
Existing members of the chaplaincy or new members must be registered in our database prior to their request of Baptism, Holy Communion Marriage etc. Requirements and further information can be obtained from the chaplain or from the council members.